Menu
JPR Advocaten

Sport en vereniging

Veel sportverenigingen hebben de laatste jaren een behoorlijke groei doorgemaakt in zowel ledenaantal als professionalisering van de sport. Er zijn inmiddels meer dan 28.000 sportverenigingen in ons land en de sport is een wereld die in een hoog tempo professionaliseert. Hierdoor ontstaat er steeds meer vraag naar specifieke juridische kennis op het terrein van sport en vereniging.

De belangen zijn soms groot en voor de sportvereniging is het steeds belangrijker geworden om de organisatie goed voor elkaar te hebben. Voor bestuurders van sportverenigingen is sportrecht soms een juridische doolhof geworden, aangezien het voor de bestuurders van een sportvereniging steeds lastiger is geworden om de toenemende wet- en regelgeving na te leven. Dit kan soms vervelende consequenties hebben. Indien sportverenigingen namelijk onvoldoende de wet- en regelgeving naleven kunnen de sportverenigingen bepaalde risico’s lopen, hetgeen kan leiden tot aansprakelijkheid, een boete of bijvoorbeeld een naheffing.

Dit brengt voor de bestuurders van de sportverenigingen nieuwe uitdagingen met zich, waarbij steeds vaker rechtsgebieden als arbeids-, aansprakelijkheids-, huur en verenigingsrecht een rol spelen bij het besturen van de sportvereniging. JPR Advocaten heeft diverse advocaten, die niet alleen specialist zijn in één van deze rechtsgebieden, maar tevens als bestuurslid van een sportvereniging actief zijn in de sport. Zij weten dus als geen ander wat er speelt binnen de sport en binnen de vereniging. Al deze kennis van sport en vereniging heeft JPR Advocaten gebundeld in een team Sportrecht dat uw sportvereniging kan ondersteunen op diverse gebieden en met deze kennis kan uw vereniging onaangename verrassingen in de sport vermijden. Het team Sportrecht van JPR Advocaten kan uw sportvereniging goed adviseren, waar het gaat om de juridische vraagstukken rondom sport en vereniging. Het team Sportrecht van JPR Advocaten maakt daarbij gebruik van haar praktijkervaring die zij als bestuurders in commissies en verenigingen zelf heeft opgedaan. Sport en vereniging is een combinatie waarvoor specifieke kennis en praktijkervaring nodig is.

Het sportrecht is uniek, aangezien het sportrecht diverse rechtsgebieden raakt. Sportrecht is dan ook geen afgesloten werkterrein, maar een verzamelnaam voor rechtsgebieden die in de sport een rol spelen. Sportrecht gaat vaak over de grenzen van verschillende rechtsgebieden heen. Rechtsgebieden die vaak een rol spelen in de sport zijn onder andere:

  • arbeidsrecht (professionalisering en arbeidsverhoudingen in de sport en in de vereniging: o.a. spelerscontracten, arbeidsovereenkomsten met trainers, het aangaan en verbreken van sportcontracten, rechtspositie van de beroepssporten, transferregels, betaling vrijwilligers, CAO sport, arbeidsrelatie met vrijwilligers, zelfstandigen en werknemers);
  • ondernemingsrecht (sponsorcontracten, overeenkomsten met diverse leveranciers, met verhuurders of huurders, met gebruikers, eigendom van sportaccommodaties, incasso’s, procedures);
  • aansprakelijkheidsrecht (ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen t.b.v.de vereniging, aansprakelijkheid bestuur van een sportvereniging, sportletsel toeschouwers en spelers, onrechtmatige daad);
  • verenigingsrecht (sport en vereniging), sportorganisatievormen, wat is goed sportbestuur, statuten(wijzigingen), huishoudelijke reglementen, bestuur en leden, taken en verantwoordelijkheden verschillende organen van een sportvereniging, intern en extern toezicht, fraude, kascommissies, verantwoordelijkheden op het terrein van financiële administratie, oprichting stichting of vereniging).

Arbeidsrecht

Een belangrijk onderdeel van het sportrecht heeft betrekking op het arbeidsrecht. Stel: uw sportvereniging staat op het punt een nieuwe trainer/coach aan te trekken. Kiest u dan voor een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, omdat de trainer/coach als zelfstandige zonder personeel (ZZP) aan de slag wil? Het is voor het bestuur van de sportvereniging van belang om goed de voor- en nadelen van beide contracten te kennen, zodat door het bestuur van de sportvereniging een weloverwogen beslissing kan worden genomen.

Het bestuur zal vaak niet direct overgaan tot het aanbieden van een vast contract, maar hoe vaak mag het bestuur van een sportvereniging een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de trainer, coach of scheidsrechter aanbieden? Welke gevolgen heeft de nieuwe wet Werk en Zekerheid voor deze werknemers met een tijdelijke overeenkomst? Het kan immers zijn dat de sportvereniging of de betreffende sportbond in de veronderstelling is dat nog steeds een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden terwijl de overeenkomst juridisch al lang als een vast contract moet worden gekwalificeerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de sportvereniging of sportbond de trainer of scheidsrechter weer op de personeelslijst dient op te nemen.

Daarnaast kan beëindiging van een (trainers)contract aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer spelers en trainer niet meer met elkaar verder willen. De resultaten vallen soms tegen en het kan zijn dat de samenwerking tussen de trainer en de spelers niet meer optimaal is, misschien is de zogenaamde chemie tussen spelers en trainer wel over. Kunt u als bestuur van de sportvereniging deze samenwerking met de trainer dan beëindigen en hoe kan deze eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden?
En hoe zit het met al die vrijwilligers die zo belangrijk voor een sportvereniging zijn en die een kleinere of grotere vergoeding ontvangen? Moeten zij door de penningmeester in de aangifte loonbelasting worden meegenomen of kunnen zij door de sportvereniging als betaalde vrijwilliger worden aangemerkt? Wat zijn de voorwaarden om als betaalde vrijwilliger te worden aangemerkt?

Pascal Hulsegge is specialist op het gebied van arbeidsrecht en maakt deel uit van de sponsorcommissie van Go Ahead. Zij adviseert uw sportvereniging graag over deze arbeidsrechtelijke vraagstukken en zij kan bij deze sportgerelateerde kwesties uw sportvereniging helpen om het werkgeverschap, ongeacht of het nu gaat om betaalde of onbetaalde krachten, binnen uw organisatie op een goede manier te regelen.

Ondernemingsrecht

Bijna iedere sportvereniging heeft te maken met een accommodatie. Er is immers vaak een baan, veld, vloer of bad nodig om de sport te beoefenen. Vaak verhuurt een gemeente de sportaccommodatie aan de lokale sportvereniging. Sportaccommodaties worden overigens niet alleen verhuurd aan sportverenigingen, immers ook bedrijven, instellingen en soms particulieren gebruiken de sportaccommodaties voor niet alleen sportieve activiteiten, maar ook voor concerten, examens of andere bijeenkomsten. Het is dan van belang dat de afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot het toezicht, de omvang van het gehuurde (wel of niet inclusief speltoestellen) en de periode van huur tussen de gemeente enerzijds en de sportvereniging of instelling anderzijds goed in een huurovereenkomst worden vastgelegd, zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn.

De sportvereniging is niet altijd huurder van de sportaccommodatie. De sportvereniging kan soms ook zelf eigenaar zijn van de sportaccommodatie. Misschien is de sportaccommodatie wel ondergebracht in een stichting die naast de vereniging actief is. Hoe pakt u in die situatie vervanging of uitbreiding van uw sportaccommodatie aan? Welke partijen spelen hierbij een rol en hoe krijgt u de financiering rond?

Overleg met de aannemer, de banken, de gemeente en SWS (Stichting Waarborg Sport) komt dan om de hoek kijken en de voorwaarden voor bijvoorbeeld een lening dienen op heldere wijze in overeenkomsten te worden omschreven. Er moet sprake zijn van een constructieve samenwerking en een heldere planning. Immers een veld aanleggen doet de sportvereniging niet alleen en de sportvereniging moet rekening houden met het feit dat bij de start van het seizoen de nieuwe baan of het nieuwe veld klaar moet zijn.

Uiteraard is de financiële impact van een dergelijke investering voor een vereniging groot en mag een meerjarenbegroting voor de sportvereniging niet ontbreken. De financiële consequenties dienen goed in kaart gebracht te worden, zodat u de leden van uw vereniging alsmede de bank, de gemeente en SWS op de juiste wijze kunt informeren. En wat zeggen de statuten van de sportvereniging over dergelijke besluiten. Zeer waarschijnlijk zal tijdens een ledenvergadering het nodig zijn dat een meerderheid van de aanwezige leden voor de aanleg van het nieuwe veld stemt.


Aansprakelijkheid vereniging

Ook bestuurders van een sportvereniging kunnen een fout maken, waarvoor uw sportvereniging en of de bestuurder zelf kan worden aangesproken. Wanneer zijn sportverenigingen aansprakelijk en welke dekking geeft bijvoorbeeld een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Indien de penningmeester er met de kas vandoor gaat, kunt u dan een uitkering van de verzekeringsmaatschappij verwachten of blijft de vereniging met lege handen achter? Of wat te doen als een verzekeringsmaatschappij bij door de sportvereniging geleden schade niet aan de sportvereniging wenst uit te keren?

Maar aansprakelijkheidsvraagstukken kunnen ook spelen indien een speler of toeschouwer tijdens een wedstrijd of training schade oploopt. Wat buiten de sport vaak onrechtmatig is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan het beoefenen van sport zijn bepaalde risico’s verbonden. Sport en spel zijn bijzondere situaties en iedere sport heeft spelregels, maar niet iedere overtreding van de spelregels levert aansprakelijkheid op. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Een schadeveroorzakende handeling wordt in de sport minder snel als onrechtmatig beoordeeld. Soms is sprake van een zodanige samenloop van omstandigheden dat niemand aansprakelijk kan worden gesteld.

Niettemin is het van belang dat het bestuur van de sportvereniging weet waar de grenzen liggen en wat zij in elk geval moet doen om de risico’s te minimaliseren. Ziet uw sportvereniging er voldoende op toe dat de regels (zoals het verplicht dragen van scheenbeschermers) worden nagekomen en heeft de sportvereniging voldoende maatregelen getroffen om de spelers en de toeschouwers te beschermen? Wanneer komt de schade voor vergoeding in aanmerking en hoe zit het wanneer de bal de goal mist, maar wel de toeschouwer die niet staat op te letten of uw auto - die achter de goal staat geparkeerd - raakt?

Het bestuur van een sportvereniging dat een bijzonder evenement, bijvoorbeeld een toernooi of feest, organiseert, doet er eveneens goed aan te controleren of het betreffende evenement goed is verzekerd en of alle risico’s zijn afgedekt. De organisator van een sportevenement dient immers voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit zijn allemaal vragen die in het kader van de aansprakelijkheid van een vereniging van belang zijn.

Vaak is het zo dat de overkoepelende sportorganisatie eveneens verzekeringen, bijvoorbeeld een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering, heeft afgesloten. Deze verzekeringen bieden dan over het algemeen secundaire dekking. Als er een andere verzekering is, waarop een beroep kan worden gedaan, dient de kwestie eerst bij die andere verzekering te worden aangemeld.
Pieter Leerink is specialist verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en was voorzitter van een tennisvereniging in Deventer. Hij weet wat er binnen de sport en de vereniging op het gebied van aansprakelijkheid en verzekeringen speelt of kan spelen.

Verenigingsrecht

Een vereniging is anders dan een besloten vennootschap. Immers een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Een vereniging is dan ook niet commercieel van aard en een eventuele winst wordt niet uitgekeerd aan de leden, maar dient gebruikt te worden om bepaalde doelen van de sportvereniging financieel te realiseren. Veel sportorganisaties zijn vaak in de vorm van een vereniging actief.

Het bestuur van een sportvereniging heeft steeds meer te maken met wet- en regelgeving. Hoe richt je een sportvereniging op? Hoe zit het met de statuten en met de (huishoudelijke) reglementen van een sportvereniging? En wat te doen wanneer twee sportverenigingen besluiten te fuseren? Indien geen contributie wordt betaald, mag je dan als sportvereniging het lid royeren en hoe moet dat?
Ook met dergelijke vraagstukken kunt u bij JPR Advocaten terecht. Wij adviseren u graag over:

  • Opstellen of beoordelen statuten en huishoudelijke reglementen van een sportvereniging;
  • Royement of opzegging van leden van de sportvereniging;
  • Opzetten tuchtrechtelijke procedure;
  • Hoe verder te handelen bij opstappen van het bestuur van een sportvereniging;
  • Fusie, samenwerking en splitsing van een sportvereniging;
  • Opheffen van een sportvereniging

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van juridische kwesties, waar het bestuur van een sportvereniging mee te maken kan hebben. JPR Advocaten heeft met het team Sportrecht specialistische kennis m.b.t. sport en vereniging aan boord en kan daarom uw sportvereniging goed adviseren op diverse terreinen. Wilt u weten wat wij voor uw sportvereniging kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met ons door te bellen met (0570) 61 40 80 of mail naar info@jpr.nl.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: