Menu
JPR Advocaten

Schadevergoeding verkeersongeval

Deelname aan het verkeer schept risico’s. Een verkeersfout is snel gemaakt. Meestal loopt het goed af, maar als de verkeersfout leidt tot een verkeersongeval kunnen de gevolgen enorm zijn. Slachtoffers van verkeersongevallen kunnen te maken krijgen met ernstig letsel als botbreuken, hersenletsel e.d.

Als slachtoffer komt er veel op u af. Wie kan aansprakelijk worden gesteld? Welke schade kan worden gevorderd?

Onze gespecialiseerde advocaten hebben de ervaring en deskundigheid u bij te staan. Onze advocaten hebben grote expertise in behandeling van zaken op het gebied van verkeersaansprakelijkheidsrecht en verkeersongevallen en zijn expert met betrekking tot het verkeersrecht.

Aansprakelijkheid

(Letsel)schade voetganger of fietser

Niet gemotoriseerde slachtoffers van verkeersongevallen worden in Nederland goed beschermd. Krachtens 185 WvW is de eigenaar van een motorvoertuig die in aanrijding komt met een voetganger of fietser aansprakelijk voor de (letsel)schade van de fietser of voetganger, behoudens overmacht.

Wel kan de voetganger of fietser eigen schuld hebben aan het ongeval, maar de door de fietser of voetganger te ontvangen schadevergoeding vanwege het verkeersongeval zal niet lager zijn dan 50%, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

De schade door een verkeersongeval van een fietser of voetganger die jonger is dan 14 jaar wordt zelfs volledig, oftewel voor 100% vergoed, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Ongeacht de vraag of het kind eigen schuld heeft aan het ongeval.

(Letsel)schade verkeersongeval bestuurder auto

Als u als bestuurder van een auto, brommer, motor, vrachtwagen of ander motorrijtuig betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval zal eerst moeten worden beoordeeld wie aansprakelijk is voor het ongeval. Het is aan u te bewijzen dat de veroorzaker van het ongeval een verkeersfout heeft gemaakt c.q. een verwijt treft en aansprakelijk is voor de door u geleden en te lijden (letsel)schade door het verkeersongeval.

(Letsel)schade verkeersongeval passagier auto

Als u als passagier letselschade hebt opgelopen door een verkeersongeval kunt u uw (letsel)schade verhalen op (de verzekeraar van) diegene die het verkeersongeval heeft veroorzaakt of op (de verzekeraar van) de eigenaar van het motorrijtuig waarin u zich bevond.

(WAM) Verzekering

Iedere auto, brommer, vrachtwagen of ander motorrijtuig in Europa heeft een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, ook wel WAM verzekering genoemd. Verder hebben de meeste Nederlanders een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. U zult dus bijna altijd worden geconfronteerd met een aansprakelijkheidsverzekeraar aan de andere zijde als u uw (letsel) schade ten gevolge van een verkeersongeval wilt claimen.

Een bijzonder kenmerk van de WAM verzekering is dat het slachtoffer van een door een motorrijtuig veroorzaakte schade zijn schade direct kan claimen bij de verzekeraar. U loopt dus niet het risico dat de uitkering van de verzekeraar via de bestuurder van het motorrijtuig bijvoorbeeld in een faillissement valt. De schaderegeling geschiedt dan ook buiten de bestuurder van het motorrijtuig om. Belangrijk is wel dat de WAM een bijzondere korte verjaringstermijn van drie jaar kent. Binnen drie jaar na het ongeval moet de WAM verzekeraar dus aansprakelijk gesteld zijn.

Gebrekkige weg

U kunt als voetganger, fietser of automobilist ook een eenzijdig ongeval krijgen doordat de weg waarop u hebt gereden of gelopen niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Bijvoorbeeld een aanzienlijk dieper gelegen berm naast de weg, een niet zichtbare onderzijde van een pilaarhouder of een diep gat in de weg.

Het is aan u te bewijzen dat de weg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Indien blijkt dat de weg inderdaad niet voldoet, is de wegbeheerder (gemeente/provincie) aansprakelijk voor de door u als verkeersdeelnemer opgelopen schade door het verkeersongeval en geldt dat (de verzekeraar van) de wegbeheerder deze moet vergoeden.

Dienstongeval

Het kan ook zijn dat u schade lijdt in verband met een verkeersongeval dat u is overkomen tijdens uw werk. In dat geval kan het mogelijk zijn uw schade te verhalen op uw werkgever. Ook als het een eenzijdig ongeval betreft. Uw werkgever is namelijk verplicht een passende verzekering af te sluiten voor zijn werknemers die hij laat deelnemen aan het verkeer. Dit voor het geval zij schade lijden door een (eenzijdig) verkeersongeval.

Mogelijk hebt u een inzittendenverzekering of een ongevallenverzekering afgesloten. Ook als het een eenzijdig ongeval betreft en er geen aansprakelijke partij is.

Verkeersrecht is in belangrijke mate bewijsrecht. Het politierapport en/of het proces-verbaal ongevallenanalyse en mogelijke getuigen van het ongeval zijn essentieel als het aankomt op de vraag wie aansprakelijk is en of er sprake is van eigen schuld aan het ongeval. Wij bezoeken daarom ook vaak de ongevalslocatie zelf en brengen deze middels foto’s in kaart. Indien nodig, schakelen wij een ongevallenanalist in om een toedracht onderzoek uit te voeren.

Onze gespecialiseerde letselschade advocaten beschikken over de deskundigheid en ervaring op het gebied van het verkeersrecht c.q. verkeersaansprakelijkheidsrecht om uw belangen optimaal te behartigen en de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.

Hebt u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (telefonisch) contact opnemen met een van onze letselschadeadvocaten van de sectie Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: