Menu
JPR Advocaten

Pensioenovereenkomst

Volgens de pensioenwet is een pensioenovereenkomst hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

U bent verplicht de werknemer binnen een maand na de start van de werkzaamheden te laten weten of u de werknemer een aanbod doet. U moet laten weten binnen welke termijn u dit aanbod doet en wie de uitvoerder is van de pensioenregeling.
Indien u hier niet aan voldoet dan wordt u geacht aan de werknemer een aanbod te hebben gedaan dat hetzelfde is als het aanbod dat is gedaan aan de groep werknemers waartoe de werknemer behoort en die wel een aanbod hebben gekregen.

Komt tussen u en de werknemer een pensioenovereenkomst tot stand, dan is de werkgever verplicht het pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder.

Voert een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds de pensioenregeling uit, dan vindt deelname aan de regeling plaats op basis van de verplichtstelling. Feitelijk is dan geen sprake van een overeenkomst. De pensioenwet stelt een dergelijke verplichtstelling echter gelijk aan een pensioenovereenkomst.

Voldoet de werkgever niet de pensioenafdrachten, dan kan het pensioenfonds (anders dan de verzekeraar) de pensioenopbouw niet stoppen. Wel kan het pensioenfonds de bestuurder van de werkgever persoonlijk aansprakelijk stellen voor het pensioentekort.

Een particulier afgesloten arbeidsongeschiktheidspensioen is geen pensioenovereenkomst in de zin van de pensioenwet en valt aldus ook niet onder de pensioenwet.

DNB houdt toezicht op deze pensioenuitvoerders. Het toezicht van DNB moet voorkomen dat pensioenuitvoerders niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Uw werkgever is verplicht de premies (pensioenafdrachten) af te dragen aan de pensioenuitvoerder. Werknemer en werkgever kunnen overeenkomen dat een deel van de premie door de werknemer wordt gedragen. De werkgever houdt dit dan in op het loon van de werknemer. De werkgever zorgt voor de pensioenafdracht. Betaalt de werkgever niet, dan moet de pensioenverzekeraar dit melden. De pensioenverzekeraar kan dan de opbouw van het pensioen stoppen.

Zodra de pensioengerechtigde leeftijd nadert komt de pensioenaanvraag in beeld. Voor deze pensioenaanvraag ontvangt de werknemer van de pensioenuitvoerder een aanvraagformulier. Ontvangt u dit formulier niet, dan kunt u het zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder.

Wilt u weten wie uw pensioenuitvoerder is, klik dan hier. Het is goed om te weten dat u nooit te laat bent met uw pensioenaanvraag. Pensioenrechten verjaren niet.

Het opstellen van de pensioenovereenkomst is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Zodra de werknemer pensioenaanspraken verwerft, is de werkgever verplicht deze pensioenaanspraken onder te brengen bij een pensioenuitvoerder, door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst. De pensioenuitvoerder is verplicht tot het vaststellen van een pensioenreglement in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Deze wettelijke systematiek ziet er in de praktijk aldus uit dat de werkgever de inhoud van de pensioenovereenkomst afstemt op de regeling die de pensioenuitvoerder aanbiedt. De kern blijft dat de inhoud van de drie documenten op elkaar dienen te zijn afgestemd.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Pensioenrecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: