Menu
JPR Advocaten

Pensioen na scheiding

Oud Recht
Tot 1981 had de echtgenoot van een pensioengerechtigde na de scheiding geen recht op het ouderdomspensioen van de ander. Pensioen werd beschouwd als “verknocht” aan diegene die de rechten had opgebouwd. In het kader van een echtscheiding werd het ouderdomspensioen zodoende altijd toebedeeld aan de pensioenopbouwer, meestal de man.

Boon van Loon
In 1981 veranderde dit. De Hoge Raad oordeelde in een zaak van mevrouw Boon, dat alle pensioenrechten die tot de scheiding door meneer Van Loon waren opgebouwd in de gemeenschap van goederen vallen. Deze rechten moesten in het kader van de echtscheiding tussen hen beiden worden verdeeld. Ieder had recht op de helft. Aangezien meneer van Loon het pensioen behield, moest hij aan mevrouw Boon de helft van de waarde betalen.

Nawerking
Sindsdien gold dat, als je in gemeenschap van goederen was gehuwd en je ging scheiden, je de waarde van het pensioen na scheiding moest delen, bij helfte. In de praktijk werd dit vaak vergeten. Als dat zo was dan kon je dit, zelfs jaren later, alsnog doen. Een dergelijke vordering verjaart niet. Finale kwijting doet daar niets aan af. Een vordering tot verdeling van pensioen na scheiding kon te allen tijde geldend gemaakt worden. Dit gold alleen niet als er geen gemeenschap van goederen was.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS)
Op 1 mei 1995 is de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding in werking getreden. Deze Wet regelt dat het pensioen na scheiding dient te worden verdeeld tussen de partners. Het maakt niet uit hoe je getrouwd bent, in gemeenschap, op huwelijkse voorwaarden of met koude uitsluiting. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk dient bij helfte te worden verdeeld. Binnen 2 jaar na de echtscheiding of scheiding van tafel en bed moet het uitvoeringsorgaan door middel van een speciaal formulier op de hoogte worden gebracht van de scheiding. Dan keert dit orgaan de pensioentermijnen rechtstreeks aan de ex uit.

De Wet kan bij overeenkomst (echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden) worden uitgesloten. Echtgenoten kunnen ook afwijkingen van de Wet overeenkomen, zoals wijziging van het vereveningspercentage of wijziging van de vereveningsperiode. Ook kunnen partijen conversie afspreken. Dan hevelt de ex haar pensioendeel naar een eigen pensioenverzekeraar over. De Wet VPS geldt niet voor samenlevers.

Welk pensioen na scheiding moet verdeeld worden?
Onder pensioen wordt altijd verstaan “ouderdomspensioen” dus niet het “nabestaandenpensioen”. Nabestaandenpensioen wordt ook wel aangeduid als partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen. Het nabestaandenpensioen keert uit bij overlijden. Meestal eindigt deze verzekering na scheiding. Soms is er kapitaal opgebouwd in deze verzekering, en wordt dit na overlijden alsnog aan de ex-partner uitgekeerd.

Pensioen in eigen beheer
De Wet VPS is ook van toepassing op het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De BV van de echtgenoot zal te zijner tijd, als de DGA met pensioen gaat, een deel van dat pensioen aan de ex moeten uitkeren. Aangezien de DGA invloed heeft op het beleid van de eigen BV werd dit on-wenselijk geacht. Het doel van de Wet VPS was immers om de afhankelijkheid van ex-partners op te heffen door een rechtstreekse aanspraak jegens de pensioenuitvoerder te creëren. Daarom heeft de Hoge Raad in 2007 bepaald dat de DGA verplicht kan worden het pensioen na scheiding voor de ex af te storten onder een door de ex aan te wijzen eigen verzekeringsmaatschappij. Dit lijdt alleen uitzondering als de BV van de DGA hierdoor ernstig in de problemen zou raken. Er moet immers veel geld worden vrijgemaakt en dit kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen.

Stamrechtovereenkomst, ontslagvergoeding
Een stamrecht, aangekocht met bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, valt niet onder de Wet VPS en hoeft dus niet verevend te worden. In sommige gevallen valt een stamrecht wel in de gemeenschap van goederen en dient de waarde verdeeld te worden. Dat hangt af van de inhoud van de overeenkomst.

Pensioen na scheiding is complexe materie. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: