Menu
JPR Advocaten

Patent aanvragen

Patent of octrooi

Patent en octrooi zijn synoniemen. De Nederlandse wetgeving spreekt echter alleen over octrooien, maar in de praktijk worden de woorden patent en octrooi door elkaar gebruikt.

Idee voor een uitvinding, product of proces

Op het moment dat u een idee heeft voor een uitvinding, proces of product, dan wilt u voorkomen dat een ander met eenzelfde idee eerder dan u de markt op gaat. Om de gelegenheid te krijgen het idee op de markt te brengen zonder dat u bang hoeft te zijn dat een derde u voor is, is het patent aanvragen op het idee de aangewezen stap.

Patent aanvragen

Voor het patenteren dient u een octrooiaanvraag bij het octrooibureau in te dienen. Het octrooibureau is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het indienen van een octrooiaanvraag kunt u laten doen door een octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde kan u adviseren gedurende het gehele traject.

Toetsing octrooiaanvraag

Het octrooibureau zal de octrooiaanvraag toetsen. Gekeken wordt of uw (idee voor een) uitvinding, product of proces wel voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Om te voorkomen dat alle ideeën en uitvindingen worden geregistreerd, heeft de wetgever de volgende eisen gesteld aan een octrooi, te weten: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid:

  1. Nieuwheid: vereist is dat de uitvinding nog nergens (wereldwijd) openbaar is gemaakt. Houd hierbij rekening dat dit ook ziet op u zelf. Stel uw uitvinding dus niet al tentoon.
  2. Inventiviteit: het moet gaan om een vindingrijke oplossing.
  3. Industriële toepasbaarheid: het moet gaan om een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Geldigheidsduur

Doorstaat de octrooiaanvraag de toets, dan zal het octrooibureau het octrooi registreren in het register. De geldigheidsduur van een octrooi is maximaal 20 jaar. Op het moment dat u wenst dat het octrooi eerder eindigt, kunt u ervoor kiezen om de verlenging niet meer aan te vragen. Het octrooirecht eindigt dan vanzelf.

Kosten patent aanvragen

Veel vragen worden gesteld over de prijs van een octrooiaanvraag. JPR Advocaten doet zelf geen patent aanvragen. Wel werken wij samen met partners die dit wel doen. Indien u een octrooi wenst aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij samen zoeken naar de partner die het beste bij u past. Deze partner kan u dan ook een actuele inschatting van de kosten geven en u ondersteunen in het traject van patent aanvragen.

Bescherming octrooirecht

Zodra u een octrooirecht heeft op uw uitvinding, product of proces, kunt u optreden tegen derden die – zonder toestemming – gebruikmaken van uw uitvinding of een soortgelijk product of proces op de markt brengen.

Allereerst zal getracht worden de inbreukmaker middels een waarschuwing te laten stoppen met zijn inbreuk makende handelingen. Vaak vloeit uit de waarschuwing een overleg voort. Tijdens dit overleg wordt getracht om onderling middels een schikking de kwestie op te lossen.

Indien dit niet lukt, kan een procedure bij de rechter worden ingezet. U kunt in deze procedure vorderen dat de inbreukmaker zijn inbreuken moet staken, hij de producten uit de markt moet halen en dat hij al zijn voorraad ook dient te vernietigen. Wanneer blijkt dat u schade heeft geleden, kunt u de door u geleden schade verhalen op de inbreukmaker.

Op het moment dat u het vermoeden heeft dat inbreuk gemaakt wordt op uw octrooirechten, kunt u contact opnemen met onze advocaten gespecialiseerd in het intellectueel eigendom. Zij kunnen u dan adviseren en met u de vervolgstappen afstemmen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom en ICT
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: