Menu
JPR Advocaten

Privacyverklaring

De bescherming van persoonsgegevens staat bij JPR Advocaten hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: JPR Advocaten Coöperatief U.A, Mr. H.F. de Boerlaan 34; 7417DB te Deventer, e-mailadres: info@jpr.nl;
d. Website: de website onder www.jpr.nl.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe JPR Advocaten de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door JPR Advocaten kunnen worden verwerkt zijn onder andere:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan JPR Advocaten.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. JPR Advocaten verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan JPR Advocaten heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met JPR Advocaten of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. JPR Advocaten gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan JPR Advocaten heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan JPR Advocaten de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van JPR Advocaten die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met de administratie JPR Advocaten.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt JPR Advocaten expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan JPR Advocaten. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan JPR Advocaten verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. JPR Advocaten zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door JPR Advocaten voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker; of
4.1.2. JPR Advocaten op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. JPR Advocaten is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Cookiebeleid

6.1. JPR Advocaten maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van JPR Advocaten kan op de website www.jpr.nl gevonden worden en bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor JPR Advocaten cookies gebruikt.

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

7.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
7.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker JPR Advocaten bereiken op info@jpr.nl of het postadres: Postbus 623; 7400 AP te Deventer.
7.3. JPR Advocaten zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
7.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
7.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@jpr.nl.
7.6 Verder willen we de Gebruiker erop wijzen dat klachten over de verwerking van de persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden gericht via de website van de Autoriteit. Uiteraard hopen wij wel dat de Gebruiker zich eerst tot JPR Advocaten zal wenden om in overleg tot een oplossing te komen.


8. Bewaartermijn

8.1. JPR Advocaten bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij JPR Advocaten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Beveiliging

9.1. JPR Advocaten heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1. JPR Advocaten behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. JPR Advocaten adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 26 juli 2018.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: