Menu
JPR Advocaten

Omgangsregeling

Wanneer u gaat scheiden of de samenleving wordt verbroken en u hebt samen kinderen dan is het van groot belang dat er een goede zorg- en contactregeling, in de volksmond omgangsregeling genoemd, wordt overeengekomen. U als ouders hebt het wettelijk recht op en de verplichting tot omgang met uw kinderen.

In de praktijk zien wij vaak dat de kinderen, ongeacht hun leeftijd, één diep gekoesterde wens hebben en dat is dat hun ouders bij elkaar blijven. Wanneer dat echter niet meer gaat, hebben de kinderen er belang bij dat zij een goede omgangsregeling hebben met hun beide ouders. De kinderen hebben er immers niet om gevraagd dat hun ouders uit elkaar gaan. Het is van essentieel belang voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen dat zij mogen ervaren dat hun ouders zich inspannen voor een goede omgangsregeling. Een goede omgangsregeling met de andere ouder. Oftewel de kinderen moeten ervaren dat de ouders elkaar de kinderen over en weer gunnen.

Er bestaat niet iets als een wettelijke of standaard omgangsregeling. Per situatie zal gekeken worden op welke wijze de omgangsregeling ingevuld moet worden, waarbij de belangen van de kinderen steeds voorop dienen te staan. Gekeken zal worden hoe de zorg- en opvoedingstaken ten tijde van de relatie verdeeld waren en hoe één en ander geregeld kan worden na het verbreken van de relatie. Tevens zal gekeken worden naar de leeftijd van de kinderen. Wanneer de ouders een baby hebben wordt bijvoorbeeld geadviseerd korte en frequente contactmomenten op te nemen in de omgangsregeling, dit in verband met de hechting.

Nu de ouders steeds vaker de zorgtaken delen tijdens de relatie komen er, na het verbreken van de relatie steeds meer co-ouderschapssituaties voor.

Het geniet de voorkeur dat de ouders via mediation tot een goede omgangsregeling komen. Er kan dan maatwerk worden geleverd. De ouders kunnen wel het besluit genomen hebben om als partners uit elkaar te gaan, maar ouders zijn en blijven ze. Wil de omgangsregeling een succes worden, dan zullen de ouders op een goede manier met elkaar moeten blijven communiceren. In een ouderschapsplan kunnen de ouders naast de omgangsregeling ook andere afspraken vast leggen over de kinderen. Te denken valt aan alimentatie, afspraken over verhuizen, medische ingrepen etc. Indien de ouders tot gezamenlijk gedragen beslissingen komen, waaronder een omgangsregeling, zal dit voor kinderen gemakkelijker te accepteren zijn.

Procederen

Helaas lukt het niet alle ouders om na de scheiding, al dan niet na mediation, tot een omgangsregeling te komen. De ouder die niet of nauwelijks omgang heeft met de kinderen, helaas vaak de vader, kan dan via een advocaat een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling indienen bij de rechtbank. De andere ouder kan, eveneens door inschakeling van een advocaat, verweer voeren tegen een dergelijk verzoek. De kinderrechter zal altijd de belangen van de kinderen voorop stellen.

Vaak vraagt de kinderrechter de Raad voor de Kinderbescherming om een advies uit te brengen. De Raad voor de Kinderbescherming zal in gesprek gaan met beide ouders, en soms met overige informanten. Soms adviseert de Raad voor de Kinderbescherming dat de ouders een module moeten volgen (bijvoorbeeld de module Ouderschap blijft) waarin zij leren als ouders te communiceren in plaats van als ex-partners.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het ook wel eens gebeuren dat er geadviseerd wordt de omgangsregeling in een begeleide setting te laten plaats vinden. In de regio is dat BOR (begeleide omgangsregeling). BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is bij de bezoeken van de kinderen aan de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft. Gedurende BOR wordt toegewerkt naar een zelfstandige omgang, waarbij de ouders zelf vorm geven aan de wijze waarop het kind het contact behoudt met hen beiden. Overigens kunt u als ouders zich ook zelf aan melden bij BOR, het is niet nodig dat hier een advies van de Raad voor de Kinderbescherming aan ten grondslag ligt.

Uiteindelijk zal de rechter in de meest voorkomende gevallen een omgangsregeling vastleggen in een beschikking. De ouders hebben zich te houden aan deze omgangsregeling. Uiteraard kan de omgangsregeling in onderling overleg gewijzigd worden. Echter, indien er geen overleg mogelijk is en de ouder bij wie het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft houdt zich niet aan een dergelijke beschikking, dan kan de andere ouder een zogenaamd kort geding opstarten. Dit is een spoedprocedure waarin de uitwonende ouder de reeds uitgesproken omgangsregeling kan afdwingen, eventueel onder het opleggen van een dwangsom.

Wanneer komt er geen omgangsregeling?

Het uitgangspunt is dat het in het belang van elk kind is te achten dat het een goed contact heeft met beide ouders. Een ouder kan de rechter vragen om de andere ouder geen omgang (meer) te laten hebben. Er zal bijvoorbeeld geen omgang plaats vinden indien dit niet goed is voor de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van het kind of wanneer de ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat is invulling te geven aan een omgangsregeling. Ook kan het zijn dat wanneer een kind van 12 jaar of ouder ernstige bezwaren heeft tegen de omgangsregeling, er geen omgangsregeling zal komen.

Wie kan er een omgangsregeling vragen?

Behalve de ouders kunnen mensen die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben om een omgangsregeling vragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de grootouders van het kind of de verwekker van het kind. Ook tussen kinderen die niet meer bij elkaar in één gezin wonen, kan een omgangsregeling worden vastgesteld.

Mocht u vragen hebben over een omgangsregeling of begeleiding nodig hebben om tot een goede omgangsregeling te komen, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de gespecialiseerde familierechtadvocaten en mediators van JPR. In een mediationtraject gaan wij ook in gesprek met kinderen, dit na overleg met u als ouders. Kinderen voelen zich dan gehoord en kunnen in dergelijke gesprekken vaak de ‘sleuteltjes’ geven om tot een goede omgangsregeling te komen.

Indien de omgangsregeling niet via mediation tot stand gebracht kan worden dan beschikken wij allen over ruime proceservaring zodat wij u in een procedure kunnen adviseren en bijstaan om tot een goede omgangsregeling te komen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Erfrecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: