Menu
JPR Advocaten

Letselschade claimen

Hebt u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, ongeval op het werk of medische fout en wilt u uw schade claimen? Met de gespecialiseerde letselschade advocaten van JPR Advocaten krijgt u de schadevergoeding waar u recht op hebt.

Als slachtoffer van een verkeersongeval, ongeval op het werk/bedrijfsongeval, beroepsziekte of een medische fout wordt u geconfronteerd met een veelheid aan problemen. Nog afgezien van de emotionele gevolgen van het ongeval rijzen allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard. Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? Kan ik een claim indienen? Bij wie? Wat kan ik vorderen? En hoe gaat zoiets in zijn werk?

Na een ongeval zit u niet te wachten op een langdurig en ingewikkeld schadetraject, maar wilt u zich juist richten op uw herstel. De letselschade advocaten van JPR Advocaten begrijpen dit als geen ander. Onze gespecialiseerde advocaten hebben de ervaring en de deskundigheid om u te helpen uw leven thuis en op uw werk of uw onderneming weer op de rit te krijgen en ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt.

In 95% van de gevallen wordt de schade zonder tussenkomst van een rechter in overleg met de aansprakelijke partij c.q. verzekeraar afgewikkeld. Dit betekent dat u een schade uitkering c.q. vergoeding krijgt zonder tussenkomst van een rechter. Dit wordt ook wel het minnelijk traject genoemd.

Bij JPR Advocaten vinden wij het belangrijk dat er transparant wordt gewerkt. U ontvangt daarom kopieën van de correspondentie met de verzekeraar. Om een langdurige en tijdrovende correspondentiewisseling te voorkomen, kiezen wij er in veel gevallen voor om telefonisch overleg te voeren met de verzekeraar. Zo kan sneller worden geschakeld waardoor de duur van het schadetraject kan worden ingekort. Het contact met de verzekeraar verloopt altijd via ons, zodat u daar niet mee belast wordt.

Hoe gaan wij te werk:

1. Intakegesprek en globale inventarisatie

Allereerst vindt er een (intake) gesprek plaats tussen u en een letselschadeadvocaat van JPR Advocaten. Veelal zal dit gesprek bij u thuis plaatsvinden. Dit heeft twee voordelen, ten eerste hoeft u niet te reizen, ten tweede kunnen wij uw thuissituatie bekijken.

Tijdens het eerste gesprek:

  • informeren wij u over hoe het schaderegelingsproces er doorgaans uitziet, welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen, wat u van ons kunt verwachten en wat onze kosten zijn, die in de meeste gevallen gratis zullen zijn.
  • inventariseren wij globaal de toedracht van het ongeval, uw letsel, de medische behandelingen, welke schade u kunt claimen, uw thuis- en werksituatie voor en na het ongeval, de lopende verzekeringen en voorzieningen;
  • maken wij afspraken over de aanpak van de zaak, onze werkzaamheden en de kosten die wij vervolgens voor u schriftelijk zullen vastleggen.

2. Aansprakelijkheidsstelling

Wij zullen namens u - voor zover dit nog niet is gebeurd - de veroorzaker aansprakelijk stellen en de door u geleden en te lijden schade claimen en, indien nodig, vragen om een voorschot op de schade vergoeding en (medische) kosten.

Mocht geen aansprakelijkheid worden erkend, zullen wij in overleg met u onderzoeken welke (gerechtelijke) stappen kunnen worden genomen.

3. In kaart brengen van uw medische situatie

Wij werken in (nagenoeg) al onze letselschadezaken samen met medisch adviseurs. Als de aansprakelijkheid is erkend, brengen wij uw medische situatie in kaart.

Met een door u ondertekende medische machtiging zullen wij de relevante medische informatie opvragen bij uw behandelend artsen.

Deze medische informatie leggen wij voor aan een van onze ervaren en deskundige medisch adviseurs die ons vervolgens van advies voorziet over onder meer het oorzakelijk verband, de medische prognose, behandelmogelijkheden, beperkingen, medische expertises en of uw claim op medisch gebied haalbaar is.

4. In kaart brengen van de schade

Wij zullen de verschillende schadeposten in kaart brengen. Met het oog op volledige (schade) vergoeding van uw claim is het zaak om de geleden schade en schadeposten goed te administreren. Dit doen wij door het bijhouden van een schadestaat die wij gedurende de zaak actualiseren.

Wel is uw taak kopieën van facturen en nota’s aan te dragen. Een goede administratie is onontbeerlijk bij letselschade. Het is immers aan u om te bewijzen welke schade u hebt geleden.

5. Voorschotten op de schadevergoeding

Gedurende het schade traject zullen wij de aansprakelijke partij c.q. de verzekeraar vragen voorschotten op de schadevergoeding aan u te verstrekken zodat u niet in financiële problemen komt.

Een goede schadestaat is essentieel voor het verkrijgen van voorschotten op de schadevergoeding. Een voorschot wordt immers verstrekt voor de door u aangetoonde geleden en te verwachten schade.

De verstrekte voorschotten noteren wij op de schadestaat. Indien de reeds geleden schade de door u ontvangen voorschotten dreigen te overstijgen, zullen wij voor u (opnieuw) om een aanvullend voorschot vragen.

6. Inschakelen van deskundige hulp

Arbeidsdeskundige
Raakt u ten gevolge van het ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan zal vaak de werkgever zorg dragen voor de re-integratie. Doet de werkgever dit niet naar behoren of bent u zelfstandig ondernemer, dan schakelen wij veelal, al dan niet in samenspraak met de verzekeraar, een arbeidsdeskundige in om u te begeleiden bij uw re-integratie.

Care manager
Na een ongeval met (ernstig) letsel kunt u tegen verschillende problemen oplopen. Uw slaapkamer bevindt zich op de tweede verdieping van uw woning, maar u kunt zelf niet bovenkomen omdat u in een rolstoel zit. Door uw letsel kunt u geen auto of fiets besturen, maar grote afstanden lopen gaat ook niet. Aanvragen bij gemeentes in het kader van de WMO duren vaak lang, kosten veel tijd en kunnen voor slachtoffers als belastend worden ervaren.

In gevallen waarin u niet in staat bent zelf in samenspraak met de gemeente aanpassingen te realiseren, schakelen wij voor u een care manager in die u begeleidt en ondersteunt op gebieden als wonen, mobiliteit, hulpmiddelen, e.d.

Medisch adviseur
Naast dat onze medische adviseurs een advies uitbrengen over de aard en omvang van uw letsel, prognose en causaal verband vragen wij onze medisch adviseurs in voorkomende gevallen ook of zij nog (andere) behandelmethoden zien die kunnen bijdragen aan uw herstel, zoals een multidisciplinair traject.

7. Medische expertise fase

Het kan zijn dat een onafhankelijk arts wordt gevraagd om u te onderzoeken. Dit heet ook wel een medische expertise.

Bestaat er in uw zaak tussen (de medisch adviseurs van) partijen discussie over bijvoorbeeld het medisch causaal verband tussen het u overkomen ongeval en uw klachten / beperkingen? Is de aard en omvang van uw letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen op basis van de informatie van uw artsen en therapeuten? In die gevallen zal overgegaan worden op een expertise om duidelijkheid te krijgen over uw medische situatie. Immers, pas als er sprake is van causaal verband tussen ongeval en klachten, kunt u uw letselschade claimen.

8. Regelingsfase

In de regel kan een schade pas worden afgewikkeld / geregeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer de artsen geen wezenlijke veranderingen meer in uw herstel verwachten en een redelijke inschatting van eventuele risico's in verband met het letsel voor de toekomst kunnen geven.

Gedurende de schaderegeling hebben onze advocaten een schadestaat bijgehouden waarin de reeds verschenen schade in kaart is gebracht. Bij de bepaling van toekomstige schade is het uitgangspunt dat de hypothetische situatie, als ware het ongeval niet voorgevallen, wordt vergeleken met de situatie met ongeval. De toekomstige schade is dus lastiger te bepalen. Niemand heeft immers een glazen bol waarmee de toekomst kan worden voorspeld. Hoe zou uw carrière zijn verlopen? Zou u promotie hebben gemaakt? Had u tot uw 67e gewerkt, of zelfs daarna nog? Tot welke leeftijd zou u uw woning hebben onderhouden?

Indien er geen duidelijke aanknopingspunten zijn waarmee wij uw toekomstige carrière kunnen onderbouwen, kan ervoor worden gekozen een arbeidsdeskundige of bedrijfseconoom in te schakelen om te onderzoeken hoe uw toekomst en uw carrière er zou hebben kunnen uitzien en wat uw kansen zouden zijn geweest.

Als de uitgangspunten voor de toekomstige schade zijn vastgesteld, kan de schade worden uitgerekend. Bij complexe berekeningen waar fiscale aspecten een rol spelen als bijvoorbeeld overlijdensschade, langlopende inkomensschade of kindschade schakelen wij een rekenbureau in om de schade te berekenen.

Al onze letselschade advocaten zijn ervaren onderhandelaars. Onze letselschade advocaten voeren namens u de onderhandelingen met de verzekeraar.

In circa 95% van de zaken komt na het voeren van de onderhandelingen een regeling tot stand. Mocht er op dat moment geen regeling tot stand komen, zijn er verschillende alternatieven om ervoor te zorgen dat u uw schade vergoed krijgt. Zoals een mediation traject, een bindend advies of een gerechtelijke (deelgeschil) procedure.

9. Afwikkelingsfase

Als met de aansprakelijke partij c.q. verzekeraar na de onderhandelingen overeenstemming is bereikt over de omvang van de schade, zullen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

10. Kosten

In bijna alle gevallen, behoudens eigen schuld, worden de kosten voor onze werkzaamheden alsmede de kosten van onze medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, een rekenbureau e.d. volledig door de aansprakelijke partij c.q. de verzekeraar betaald.

De inschakeling van onze letselschade advocaten kost u dus vaak niets en is dan dus gratis.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: