Menu
JPR Advocaten

Hypotheekrecht

Wanneer er geld geleend wordt moet er worden terugbetaald. Maar zodra de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet ontstaan er problemen. De schuldeiser wenst deze problemen te voorkomen en wenst vooraf zekerheid dat hij/zij het geleende geld weer terug krijgt. De geldverstrekker, meestal een bank, maar dit kan ook een familielid of rechtspersoon zijn, bedingt voor zichzelf een zekerheidsrecht. Dit kan zijn in de vorm van een hypotheekrecht, dit houdt in een beperkt recht op het eigendom van een ander.

Een hypotheekrecht kan alleen gevestigd worden op een registergoed met tussenkomst van een notaris. Registergoed is niet alleen onroerend goed maar kan ook een geregistreerd vaartuig of vliegtuig zijn. Het goed dient voor overdracht vatbaar te zijn. Ook dient duidelijk te zijn voor welke vordering het hypotheekrecht wordt gevestigd. Dit kan zowel voor bestaande vorderingen als voor toekomstige vorderingen gelden. Ook dient duidelijk te zijn voor welk bedrag het hypotheekrecht gevestigd wordt. Over de hoogte van het bedrag en welke vorderingen het betreft mag bij het aangaan van het hypotheekrecht geen discussie mogelijk zijn. Het hypotheekrecht omvat alles dat tot het registergoed behoort, dat wil zeggen ook onderdelen die hiermee verbonden zijn. De hypotheeknemer, meestal een bank, heeft bij een hypotheekrecht ver gaande rechten. De bank, de schuldeiser met een hypotheekrecht, mag het registergoed executoriaal gaan verkopen zodra de schuldenaar de verplichtingen uit hoofde van haar geldlening niet nakomt. Het hypotheekrecht kan dan ook vergaande consequenties hebben voor de eigenaar van het registergoed. Immers de schuldeiser met een hypotheekrecht kan het registergoed buiten de eigenaar om openbaar verkopen. Een afwijkende vorm van verkoop is dat de schuldeiser met een hypotheekrecht aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank verzoekt het register onderhands te mogen verkopen of de schuldeiser met een hypotheekrecht komt met de eigenaar van het registergoed waarop het hypotheek recht rust, overeen dat het registergoed onderhands verkocht wordt. De hypotheekhouder mag zich vervolgens op de opbrengst die de verkoop met zich brengt, verhalen.

Zoals gezegd is het vestigen van een hypotheekrecht aan formele vereisten verbonden, alleen een notaris kan een hypotheekrecht op een registergoed vestigen. Er kunnen ook meerdere hypotheekrechten op een registergoed worden gevestigd waarbij het oudst gevestigde hypotheekrecht zich als eerste mag verhalen op de opbrengst indien het tot een executoriale verkoop komt. Nu het hypotheekrecht een vergaande beperking op het eigendomsrecht van een registergoed is, betekent dit dat in veel situaties de wettelijke partner van de schuldenaar schriftelijk moet verklaren dat zij kennis draagt van het hypotheekrecht. Met name daar waar het de echtelijke woning betreft.

Bij faillissementen of surseance van betaling worden de schuldeisers met een hypotheekrecht beschermd. Deze schuldeisers kunnen zich verhalen op het registergoed waarop het hypotheekrecht rust alsof er geen faillissement of surseance van betaling is uitgesproken. Het hypotheekrecht is dus een sterk recht. De hypotheeknemer (de gelduitlener) weet bijna zeker dat hij zijn geld terugkrijgt als de geldnemer zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Toch kunnen er ook discussies ontstaan tussen de schuldeiser en de schuldenaar over de gevolgen van het verstrekte hypotheekrecht. Het is dan ook van belang zo tijdig mogelijk een advocaat in de arm te nemen om te komen tot een optimale oplossing.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: