Menu
JPR Advocaten

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de leverancier zich verplicht bepaalde producten of diensten te leveren aan de distributeur met het oog op doorlevering van die producten of diensten aan afnemers van die distributeur. De distributeur zal dus reseller worden. De distributieovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. De distributeur verkoopt voor eigen rekening en risico en op eigen naam. Hij onderscheidt zich van de handelsagent doordat hij de leverancier niet vertegenwoordigt en dus geen overeenkomst tot stand brengt tussen de leverancier en de afnemers. Er kunnen diverse soorten distributieovereenkomsten worden onderscheiden zoals alleen verkoop-, exclusieve afname-, selectieve distributie- en franchise overeenkomsten.

Een greep uit de onderwerpen die veelal in een distributiecontract worden opgenomen:

 • De aanstelling van de distributeur door de leverancier voor de verkoop van bepaalde producten of diensten in een nader aangeduid contractgebied;
 • De constatering dat de distributeur niet de vertegenwoordiger of agent van de leverancier is en het verbod om de schijn te wekken dat dit wel het geval zou zijn;
 • De distributeur krijgt veelal de exclusieve bevoegdheid om binnen het contractgebied op te treden. Er kan ook gekozen worden voor een niet-exclusieve relatie waarbij de leverancier bijvoorbeeld zich het recht voorbehoudt producten zelf te leveren aan (bepaalde) gebruikers binnen het contractgebied;
 • De verplichting van de leverancier om klanten in het contractgebied door te leiden aan de distributeur;
 • Het verbod aan de distributeur om de producten buiten het contractgebied te distribueren of om aan niet-erkende distributeurs of eindgebruikers te verkopen (dergelijke bepalingen kunnen in strijd zijn met het (Europees) mededingingsrecht; telkens zal moeten worden nagegaan of de mededingingswetgeving beperkingen oplegt);
 • Bepalingen met betrekking tot de verpakking en etikettering van de producten, over de specificaties van de producten en voorzieningen bij wijzigingen in de producten;
 • De verplichting van de distributeur om na te gaan of de producten en de productinformatie voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving binnen het contractgebied;
 • Het op de hoogte stellen van de leverancier van klachten met betrekking tot de producten;
 • De wijze van aanlevering, acceptatie en verwerking van orders en de algemene condities waaronder wordt geleverd;
 • De inspectie van de producten;
 • De aan de distributeur in rekening te brengen prijzen en de betalingscondities;
 • De promotie- en informatieverschaffing ten behoeve van de afnemers en de ondersteuning van de distributeur daarbij door de leverancier;
 • Een leverings- en minimale afnameverplichting;
 • Het door de distributeur gebruik kunnen maken van merken van de leverancier;
 • De door leverancier te verstrekken garanties, te verlenen klantenservice, in stand te houden verkoopapparaat en eventuele beperking van aansprakelijkheid;
 • Een regeling over de beëindiging van de distributieovereenkomst inclusief een tussentijdse opzegging;
 • Een regeling over de verkoop van voorraden na beëindiging van de distributieovereenkomst;
 • Een regeling over overdracht van klanten na beëindiging van de distributieovereenkomst;
 • Een eventuele vergoeding van kosten van de distributeur of goodwill bij beëindiging van de distributieovereenkomst;
 • Een geheimhoudingsclausule;
 • Het toepasselijke recht en aanduiding van de bevoegde rechter;


De te regelen onderwerpen in een distributieovereenkomst zijn dus gevarieerd en talrijk. Er moet voor worden gewaakt dat de bepalingen van dwingend recht in acht worden genomen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: