Menu
JPR Advocaten

Brandverzekering

Heeft u na een brand problemen omdat een verzekeraar niet wil betalen of niet het hele bedrag wil betalen? Of is de verzekerde nalatig geweest en wilt u als verzekeraar zich beroepen op een clausule? Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van brandverzekeringen helpen u graag verder. Als er een meningsverschil is of er wel aanspraak op uitkering bestaat, staan zij voor u klaar om de juridische discussie aan te gaan.

Verzamelbegrip

Eigenlijk is de term brandverzekering een verzamelbegrip voor alle opstalverzekeringen, waarbij niet alleen het risico van brandschade verzekerd wordt, maar ook bijvoorbeeld diefstal- en stormschade. Soms is er ook een aparte inboedelverzekering, voor bedrijven vaak een inventaris- en/of goederenverzekering en daaraan gekoppeld een bedrijfsschadeverzekering. Verder zijn er ook nog aparte brandverzekeringen voor bijvoorbeeld boten.

Praktisch en oplossingsgericht

JPR denkt mee, pakt aan en lost op. Dat is vooral nuttig wanneer het gaat om zaken die te maken hebben met brandverzekering. U wilt een praktische, oplossingsgerichte en doortastende aanpak van uw zaak. Onze advocaten zorgen daarvoor. Hun vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring helpen u verder. In heldere taal vertalen zij complexe juridische vraagstukken voor u.

Naar de rechtbank of juist niet?

Onze ervaren advocaten kunnen ook uitstekend onderhandelen met verzekeraars en verzekerden. Daardoor kunnen zij vaak voorkomen dat u naar de rechtbank moet, wat u kosten bespaart. Zo haalt u het beste resultaat. Mocht een schikking toch niet lukken of niet de beste oplossing zijn, dan kunt u vertrouwen op de ruime proceservaring van onze advocaten.

Hulp bij brandverzekering voor ondernemers

Als ondernemer wilt u bezig zijn met uw bedrijf. Maar wat als er brand is geweest en u niet verder kunt? Dan wilt u dat deze situatie zo snel mogelijk is opgelost. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beantwoorden de vragen die u heeft en staan aan uw kant in de discussie met de verzekeraar. Wat is bijvoorbeeld de precieze omvang van de schade die u geleden heeft? En bent u niet onderverzekerd voor bepaalde onderdelen? Wij helpen u graag wanneer uw bedrijf schade heeft opgelopen door een brand.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Vaak komt het voor dat verzekeraars anders tegen de schade aankijken dan u. Zij geven bijvoorbeeld aan dat er een andere oorzaak voor de schade kan zijn dan brand. Of dat u niet voldaan heeft aan bepaalde voorwaarden die in de polis verplicht zijn gesteld. Een bekend voorbeeld daarvan is dat de elektrische installatie in het verzekerde pand gekeurd had moeten worden conform de NEN 1010 en/of NEN 3140-norm. Maar ook het al dan niet hebben van (werkende) brandmeldinstallaties en sprinklers is vaak een punt van discussie. Wij helpen u om vooraf de juiste dekkingen te kiezen, de bijbehorende maatregelen te nemen en om bij schade de juiste uitkering van de verzekeraar te krijgen.

Wie moet wat bewijzen?

Stel dat er brand in uw bedrijfspand is geweest en u kunt niet aantonen dat de elektrische installatie elke drie jaar op de juiste manier gekeurd is. Dan zou het kunnen zijn dat de verzekeraar niet wil uitkeren. In dat geval is het belangrijk om te weten wie wat moet bewijzen. Is het aan u om aan te tonen dat de brand niet veroorzaakt is door de elektrische installatie? Wij helpen u door schade-experts in te huren hiervoor. Is het aan de verzekeraar, dan vragen wij om bewijs en bestuderen we dit nauwkeurig.

Risicoverzwaring

Als u in eerste instantie uw woonhuis heeft verzekerd en er daarna een bedrijf in begint, moet u dat melden aan de verzekeraar. Het kan zijn dat u hierdoor andere voorwaarden of een andere premie krijgt, omdat de verzekeraar hier risicoverzwaring in ziet. Op dit gebied denken we graag met u mee.

Brandstichting of ernstige nalatigheid (merkelijke schuld)

Het kan gebeuren dat de verzekeraar de schuld van de brand bij u legt. Bijvoorbeeld vanwege brandstichting of ernstige nalatigheid. Dan komen er termen als opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld bij kijken. Uiteraard moet dit wel bewezen worden door de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat omschreven hoe hoog de lat wordt gelegd voor dit soort discussies.

Controleer uw dekking

De voorwaarden en specifieke clausules van uw verzekering zijn heel belangrijk in de afhandeling van uw brandschade. Trek dus uw la open, bekijk de polisvoorwaarden van uw brandverzekering en neem zo nodig maatregelen om te zorgen dat u de juiste dekking heeft. En heeft u ons nodig in het gesprek met de verzekeraar, dan staan we u graag bij.

Hulp bij brandverzekering voor particulieren

Een brand is een ramp. Ten eerste door het verwoestende vuur en ten tweede door de (juridische) nasleep die eruit voort kan komen. In dat geval kunt u wel wat hulp gebruiken. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beantwoorden de vragen die u heeft en staan aan uw kant in de discussie met de verzekeraar. Wie moet bijvoorbeeld wat bewijzen als de verzekeraar besluit om niet (volledig) uit te keren? En wat gebeurt er als u wordt beschuldigd van ernstige nalatigheid of brandstichting? Wij helpen u graag wanneer uw huis of boot schade heeft opgelopen door een brand.

Onderverzekering

Het kan zijn dat de verzekeraar niet alle geleden schade uitkeert omdat u onderverzekerd bent. Ook als u aanvankelijk een garantie tegen onderverzekering had, maar bijvoorbeeld niet (goed) de herbouwwaardemeter heeft ingevuld en opgestuurd naar de verzekeraar. Of dat uw tussenpersoon dit niet (goed) gedaan heeft. Dit levert discussies op waar wij u graag in bijstaan.

Wat is de omvang van de schade?

Het is de taak van een schade-expert om te bepalen hoeveel schade er aan uw woning en inboedel is na brand. Maar het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de expert van de verzekeraar. In dat geval kunnen wij u helpen om zelf een onafhankelijke schade-expert in te huren om de omvang van de schade te berekenen.

Kosten

  • Heeft u recht op een toevoeging via het juridisch loket, dan zijn wij niet de aangewezen partij om u te helpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.juridischloket.nl/.
  • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan heeft u vrije advocaatkeuze en kunt u ons inschakelen. Soms zijn de vergoedingen hiervoor gelimiteerd, dus laten we samen kijken hoe het geregeld is met de kosten in uw situatie.
  • We kunnen u ook helpen op basis van ons uurtarief, een vaste prijs of een succes fee. Dat is soms ook afhankelijk van al dan niet een juridische procedure. Wij gaan graag met u om tafel om hierover te overleggen.
  • Let op: wint u een juridische procedure, dan dekt de proceskostenvergoeding van de tegenpartij vrijwel nooit de totale juridische kosten.

Ondersteuning aan bedrijfsjuristen bij brandverzekering

U bent als bedrijfsjurist al zeer goed onderlegd als het gaat om allerlei juridische zaken. Maar het kan zijn dat u nog wel wat ondersteuning kunt gebruiken van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in brandverzekeringen. Samen met u werken zij aan het beste resultaat in elke casus.

Bestemming en risicoverzwaring

In de praktijk zijn er na een brand veel discussies over het gebruik van een verzekerd gebouw en de omschrijving van de bestemming in de polis. Soms is het gebruik gewijzigd en zijn deze risicowijzigingen niet gemeld aan de verzekeraar. De verzekeraar kan dan soms uitkering weigeren. Dit hangt sterk af van de wijze waarop het artikel over risicowijziging in de polisvoorwaarden is geformuleerd. Als bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw is verzekerd met de bestemming opslag voor eigen gebruik en na de brand blijkt dat een deel van het pand werd verhuurd aan een ander bedrijf met een werkplaats dan zou de verzekeraar dit kunnen aanmerken als een risicoverzwaring of wijziging van de bestemming die gemeld had moeten worden.

Als de verzekeraar aannemelijk kan maken dat hij dan een hogere premie had gevraagd of andere voorwaarden had bedongen (bijvoorbeeld brandgevaarlijke werkzaamheden) dan volgt geen of een lagere uitkering. Als een dergelijk geschil voor de rechter komt, gaat het onder andere om de vraag wie wat moet bewijzen. Dat hangt sterk af van de redactie van de polisvoorwaarden. Bij een primaire dekkingsomschrijving (voorwaarde voor dekking) rust de bewijslast vaak op de verzekerde en is er minder ruimte voor een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Bij een verval van recht-clausule rust de bewijslast vaak bij de verzekeraar en is meer ruimte om te corrigeren als de toepassing van de clausule in een specifieke situatie onredelijk is.

Clausules

Bij brandverzekeringen worden in de polis vaak allerlei clausules opgenomen. Deze hebben als doel om bepaalde onwenselijke risico’s van dekking uit te sluiten. Veel voorkomend zijn de clausules elektrische installaties (NEN 1010 en NEN 3140) die de verzekerde onder andere verplichten om periodiek de elektrische installatie te laten keuren door een erkende instelling. Deze clausules hebben inmiddels tot vele rechtspraak geleid. Er is discussie over de vraag wat er precies onder de elektrische installatie moet worden verstaan. Vallen verlengsnoeren en stopcontacten daar ook onder?

Van groot belang is of de clausule elektrische installatie is opgesteld als een primaire dekkingsomschrijving, want dan moet de verzekerde bewijzen dat daaraan was voldaan en is er weinig ruimte voor de rechter om te corrigeren op grond van de redelijkheid en billijkheid. Als de clausule is geformuleerd als een preventie garantieclausule dan is het van belang of er causaal verband is tussen de brand en het niet voldoen aan de clausule. Grote vraag is wie dat dan moet bewijzen, de verzekerde of de verzekeraar? In de praktijk blijft ook na onderzoek de oorzaak van de brand onduidelijk. Dan is het ontbreken van oorzakelijk verband ook heel lastig te bewijzen.

Veel discussie is er ook over andere preventieclausules zoals horeca-clausules (frituurinrichting), clausules over brandgevaarlijke werkzaamheden, brandmeldinstallaties, alarminstallaties en opslag van accu’s. In de praktijk zien wij vaak dat deze clausules niet altijd voldoende duidelijk zijn en daar kan de rechter gevolgen aan verbinden ten nadele van de verzekeraar.

Verzekerde sommen

Bij brandschade komt het nogal eens voor dat sprake blijkt te zijn van onderverzekering en de verzekeraar daarom niet de gehele schade hoeft te vergoeden. Om dit te voorkomen wordt in de praktijk wel gewerkt met garanties tegen onderverzekering op basis van taxaties of herbouwwaardemeters. Soms is sprake van een bindende partijtaxatie of een voortaxatie in de zin van art. 7:960 BW. Ten aanzien van de bedrijfsschadeverzekering geldt dat de gebruikelijke duur van 52 weken voor sommige situaties te kort is.

Er zijn veel zaken waarbij de assurantietussenpersonen wordt aangesproken voor schade door onderverzekering op grond van schending van de zorgplicht. De mate van zorg is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en vergt diepgaand feitenonderzoek.

Brandstichting en merkelijke schuld

Opzettelijk brandstichting om een uitkering te verkrijgen is van alle tijden. Verzekeraars laten vaak onderzoek doen naar de toedracht van de brand. Soms leidt dat tot duidelijke bewijzen maar vaak ook niet. Waar de brandweer vaak kiest voor gecontroleerd laat uitbranden, ontbreken vaak brandsporen en is het lastig om brandstichting te bewijzen.

Bij merkelijke of grove schuld is geen sprake van moedwillig brandstichting, maar wel van een ernstige vorm van schuld aan de brand. Niet zelden doen verzekerden domme dingen die voorzienbaar tot brand kunnen leiden. Verzekeraars willen zich daartegen beschermen. Maar waar ligt de grens? Dat is vaak een vraag van uitleg van de betreffende uitsluiting in de polisvoorwaarden. Het moet ook duidelijk zijn geworden dat de brand door deze eigen schuld van verzekerde is veroorzaakt. Bij bedrijven is dan vaak de vraag of schuld van een medewerker aangemerkt kan worden als schuld van het bedrijf.

Verzekeraars besluiten vaak om bij grote branden een toedracht onderzoek te laten uitvoeren. Dat kan tot spanningen leiden, want verzekerden worden opeens officieel gehoord en hun verklaringen kunnen later van groot belang zijn. In sommige gevallen is het raadzaam om daarbij zelf ook een eigen expert in te schakelen. Al is het maar om te zorgen dat dit onderzoek eerlijk en zorgvuldig verloopt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: