Menu
JPR Advocaten

Medezeggenschap

Als er sprake is van een medezeggenschapsorgaan (zoals een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering), dan zal in beginsel het orgaan worden betrokken bij de besluitvorming over de voorgenomen reorganisatie.

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad moet zijn ingesteld wanneer er meer dan vijftig werknemers in dienst zijn. Op basis van de wet moet een voorgenomen besluit tot wijziging van de organisatie worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het laten vervallen van één functie zal in de regel geen belangrijke wijziging zijn, maar moeten er meer arbeidsplaatsen komen te vervallen, dan is het van belang hoe ingrijpend de gevolgen zijn en hoeveel werknemers er worden geraakt. Wanneer duidelijk is dat het besluit een belangrijke wijziging voor de organisatie tot gevolg heeft, zal het voorgenomen reorganisatiebesluit moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Personeelsvertegenwoordiging

Zijn er tussen de tien en vijftig werknemers in dienst en is er een personeelsvertegenwoordiging ingesteld? In dat geval zal het voorgenomen reorganisatiebesluit verplicht moeten worden voorgelegd indien het besluit tot verval van arbeidsplaatsen of verandering van de arbeid voor ten minste 25% van het personeel zal gelden. Heeft het besluit gevolgen voor minder dan 25% van het personeel, dan is het voorgenomen reorganisatiebesluit niet adviesplichtig en hoeft deze niet te worden voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging.

De personeelsvergadering

Leidt het reorganisatiebesluit tot verval van arbeidsplaatsen voor ten minste 25% van het personeel en is er geen personeelsvertegenwoordiging, dan zal het voorgenomen reorganisatiebesluit ter advies aan de personeelsvergadering voorgelegd moeten worden. Ook hier geldt dat wanneer minder dan 25% van het personeel wordt geraakt, dat het voorgenomen besluit niet voorgelegd hoeft te worden aan de personeelsvergadering.

Reorganisatiebesluit nemen

Nadat het advies is ingewonnen, kan het definitieve reorganisatiebesluit worden genomen. Indien de werkgever van het ingewonnen advies van de ondernemingsraad afwijkt, moet worden uitgelegd waarom andere keuzes zijn gemaakt. Wanneer wordt afgeweken van het advies mag het reorganisatiebesluit niet worden uitgevoerd voordat een maand is verstreken nadat de ondernemingsraad is geïnformeerd over het besluit (de zogenoemde opschortingstermijn). Binnen deze termijn van een maand kan de ondernemingsraad tegen het besluit in beroep bij de Ondernemingskamer. Als de werkgever het ingewonnen advies van de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering niet overneemt, gelden niet de verplichte opschortingstermijn van één maand en het beroepsrecht bij de Ondernemingskamer zoals hierboven omschreven.

Wij kunnen adviseren hoe moet worden omgegaan met een advies van de ondernemingsraad. Ook kunnen we de definitieve beslissing op basis van de adviesvraag en het advies van de ondernemingsraad opstellen. Uiteraard kunnen wij een procedure bij de Ondernemingskader voeren.

Komt het voorgenomen reorganisatiebesluit overeen met het ingewonnen advies, dan kan de uitvoering van het reorganisatiebesluit in gang worden gezet.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Medezeggenschap
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: