Menu
JPR Advocaten

Insolventierecht

Insolventierecht, faillissement, surseance van betaling, schuldsanering; allemaal termen waar u liever zo min mogelijk mee te maken wilt hebben. Dat begrijpen wij, maar wij realiseren ons ook dat een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering simpelweg onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk leven.

En dus is het wenselijk dat u op de hoogte bent van de in dat geval bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden die het insolventierecht biedt. Niet alleen indien u onverhoopt zelf in financiële problemen terecht komt, maar ook indien een van uw zakenpartners dat overkomt. Als u dan schuldeiser bent, dient u te weten wat uw rechten en plichten zijn.

Door dat tijdig te onderkennen, kunt u als schuldenaar of als schuldeiser zo goed mogelijk anticiperen op wat komen gaat: de concursus creditorum. De concursus creditorum is de situatie dat teveel schuldeisers op hetzelfde moment betaling van dezelfde schuldenaar eisen, terwijl die schuldenaar op dat moment onvoldoende geld heeft om iedereen te betalen, en dus zijn eigen faillissement of een andere in het insolventierecht bestaande procedure zal moeten aanvragen.

Wat is insolventierecht?

Het insolventierecht gaat over alle regels die gelden op het moment dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting) failliet dreigt te gaan. Daarnaast omvat het insolventierecht het recht dat geldt nadat iemand failliet is gegaan, surseance van betaling heeft verkregen of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Die regels staan lang niet alleen in de Faillissementswet. Sterker nog, het Burgerlijk Wetboek staat vol met insolventierecht!

Maar ook in de fiscale Invorderingswet en in bijvoorbeeld de Europese Insolventieverordening zijn regels over insolventierecht te vinden. Tot slot vormt de rechtspraak van de Hoge Raad een belangrijke bron voor het thans geldende insolventierecht.

Er zijn in Nederland drie insolventieprocedures:

1. De surseance van betaling
2. Het faillissement
3. De schuldsaneringsregeling

De surseance van betaling

Voor het aanvragen van surseance van betaling heeft de schuldenaar een advocaat nodig. Hij dient het verzoekschrift in dat mede door de schuldenaar moet zijn ondertekend. Een schuldeiser kan dit verzoek niet doen; dat kan alleen de schuldenaar zelf. Door het indienen van het verzoekschrift verkrijgt de schuldenaar voorlopig uitstel van betaling en wordt er een bewindvoerder benoemd die gedurende de surseance meekijkt en meebeslist. Schuldeisers kunnen dan voorlopig geen betaling van de schuldenaar afdwingen.

De bedoeling van de surseance is de schuldenaar tijd te geven om zijn bedrijf op orde te krijgen en een oplossing te bieden voor zijn schuldeisers. Op die manier kan het bedrijf blijven bestaan.
Echter, de surseance geldt niet tegenover alle schuldeisers. Werknemers en de belastingdienst bijvoorbeeld moeten gewoon betaald worden. Vooral door de sterke arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer in Nederland komen succesvolle surseances niet zo vaak voor.

Het faillissement

Een schuldenaar kan op eigen verzoek of op verzoek van een schuldeiser failliet worden verklaard. Dat verzoek wordt ingediend door een advocaat. De schuldeiser zal aannemelijk moeten maken dat hij een vordering op de schuldenaar heeft en dat deze in een toestand verkeert van te hebben opgehouden met betalen. Slaagt de schuldeiser daarin, dan wordt het faillissement uitgesproken en wordt een curator benoemd.

Bij een faillissement zal de curator ten behoeve van alle schuldeisers de bezittingen van de failliet (de boedel) te gelde maken. Had de failliet een bedrijf, dan eindigt dat, tenzij de failliet een akkoord kan aanbieden dat wordt aangenomen. Dat kan ook een echt dwangakkoord zijn. Van de afwikkeling van het faillissement doet de curator verslag in zijn faillissementsverslagen.

Prepack faillissement

De curator zal kunnen proberen de onderneming van de failliet in zijn geheel te verkopen. Dat kan (en moet) over het algemeen relatief snel na het faillissement, omdat een bedrijf na een uitsproken faillissement snel uit elkaar valt.

Om dat zoveel mogelijk te voorkomen kan die verkoop voorafgaande aan het faillissement met een prepack worden voorbereid. Een prepack kan met name aan de orde zijn, indien de tijd die de curator normaal gesproken aan marktverkenning zou moeten besteden, te lang zou zijn om de onderneming voldoende levensvatbaar te houden. Bij de prepack kijkt de beoogd curator in dat geval voor het faillissement al een aantal weken mee, om zo sneller een verkoopbeslissing te kunnen nemen, op het moment dat hij tot curator wordt aangesteld.

De schuldsaneringsregeling

In plaats van een faillissement, kunnen natuurlijke personen de rechter verzoeken om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Bij toelating zal de saniet drie jaar lang zo veel mogelijk geld moeten verzamelen voor zijn schuldeisers. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die er op toeziet dat dat daadwerkelijk gebeurt en de saniet zich ook aan de overige verplichtingen houdt. Gaat dat goed, dan ontvangt de saniet na drie jaar de schone lei. Dat betekent dat de schuldeisers betaling van hun onbetaalde vorderingen niet meer kunnen afdwingen. De betrokkene is dan feitelijk “schuldenvrij”.

WHOA ter voorkoming van faillissement

De WHOA maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch tot een overeenkomst te komen. De achterliggende gedachte van deze ‘Wet homologatie onderhands akkoord’: het faillissement van levensvatbare bedrijven voorkomen door reorganisatie van de schulden. Op dit moment kan één schuldeiser al een stokje steken voor zo’n akkoord, wat grote gevolgen heeft. Op in januari 2021 treedt de nieuwe wet in werking. Lees hier meer over de WHOA.

Wat kunnen wij voor u doen?

JPR beschikt over ervaren in het insolventierecht gespecialiseerde advocaten. Zij staan de ene keer de schuldeiser bij en de andere keer komen ze op voor de belangen van de schuldenaar, of staan ze de directeur en/of eigenaar van een gefailleerde onderneming bij. Ook worden onze insolventierecht advocaten aangesteld tot curator in faillissementen, tot bewindvoerder in surseances van betaling en tot beoogd curator in een prepack.

Bent u schuldeiser, dan kan JPR u bijstaan bij het uitoefenen van u in voorkomend geval wellicht toekomend opschortingsrecht, retentierecht, reclamerecht of verrekeningsrecht. Ook kan JPR u bijstaan bij het op correcte wijze uitoefenen van u toekomende zekerheidsrechten, zoals pand- en hypotheekrecht, recht op eigendomsvoorbehoud, bankgaranties, borgstellingen of acties uit hoofde van hoofdelijke aansprakelijkheid. Tot slot kunnen wij u als schuldeiser helpen bij het antwoord op de vraag welke afspraken u in voorkomend geval onder welke omstandigheden nog met uw schuldenaar kunt maken.

Bent u schuldenaar, dan kan JPR u bijstaan bij het beantwoorden van bijvoorbeeld de vraag in hoeverre het wenselijk is om nog één of meerdere van de hierboven beschreven zekerheidsrechten onder welke omstandigheden aan een schuldeiser te verschaffen en welke risico’s u in voorkomend geval daar als schuldenaar bij loopt. Tevens kunnen wij u adviseren over de vraag in hoeverre een schuldeiser gerechtigd is om bepaalde rechten uit te oefenen en zo nodig bijstaan indien er sprake is van onterechte uitoefening van deze rechten.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over hetgeen u nog wel of niet meer kunt doen en met schuldeisers en andere belanghebbenden kunt afspreken, wanneer u financieel in de knel komt te zitten. En, niet onbelangrijk, welke risico’s u loopt.

Tot slot hebben de insolventierecht advocaten van JPR ruime ervaring in het begeleiden van een schuldenaar en doorstarter na faillissement, al dan niet via prepack, het onderhandelen over een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord en het begeleiden van de verkoper bij de aankoop van een onderneming vanuit faillissement.

Voorkomen is beter dan genezen

Het faillissement, of breder de insolventie van een schuldenaar, is de lakmoesproef van het civiele recht. Onder die omstandigheden bent u als schuldeiser of schuldenaar in staat om te handelen op de wijze zoals u met uw wederpartij bent overeengekomen. Dit betekent dat ook in de situatie dat van een insolventie nog in het geheel geen sprake is, bij het redigeren van contracten rekening moet worden gehouden met de situatie van een insolventie. U moet vooraf als schuldeiser die rechten bedingen, die u mogelijk in een dergelijk geval nodig heeft en, indien u schuldenaar bent, is het zaak ervoor te waken dat u contractueel niet teveel bewegingsruimte weggeeft, voor het geval u in de knel komt te zitten. De advocaten van JPR zijn u graag van dienst bij de redactie van uw contracten.

Aansprakelijkheid

Het komt in toenemende mate voor dat bestuurders van vennootschappen bij een faillissement aansprakelijk worden gehouden op basis van onbehoorlijk bestuur en/of schuldeisers benadelen. De insolventierecht advocaten van JPR hebben ruime ervaring met het bijstaan van bestuurders in dergelijke procedures. Ook worden zij veel gevraagd om bij een mogelijke insolventie op basis van het insolventierecht de risico’s en gevolgen van een daadwerkelijke insolventie in kaart te brengen.

Ook met betrekking tot de onderwerpen 'crediteurenvergadering' en 'verificatievergadering' kunt u bij de insolventierecht advocaten van JPR terecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: