Menu
JPR Advocaten

Contracten- en procesrecht

Tussen contractenrecht en procesrecht bestaat een wisselwerking. Een contract heeft weinig waarde als je er geen procedure over kan voeren en geen nakoming kan afdwingen. Veel procedures gaan over contracten. Het procesrecht bepaalt wie waarover kan procederen, hoe procedures verlopen en hoe uitspraken ten uitvoer worden gelegd. Contracten en procesrecht zijn dagelijks werk voor advocaten. De advocaten van JPR weten waar een goed contract aan moet voldoen en kunnen een procedure voeren als er (toch) iets misgaat. Zij weten dus waar zij op moeten letten.

Contracten

Er bestaan veel soorten contracten. Juristen spreken liever van overeenkomsten. Voorbeelden:

• Koop;
• Huur;
• Pacht;
• Opdracht (lastgeving, bemiddeling, agentuur, geneeskunde);
• Bewaargeving;
• Arbeid;
• Aanneming van werk;
• Verzekering.

Het Burgerlijk Wetboek kent algemene regels die voor alle contracten gelden. Partijen mogen in een contract meestal van deze regels afwijken en iets anders afspreken.

Daarnaast kent het Burgerlijk Wetboek regels voor bijzondere overeenkomsten, waarvan hiervoor voorbeelden zijn gegeven. Van deze regels mag vaak niet worden afgeweken ter bescherming van bijvoorbeeld de huurder, de pachter, de werknemer en de verzekerde.
Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. Het Burgerlijk Wetboek bevat daarover regels. Daarnaast zijn er ook steeds meer Europese regels.

Consumenten

Voor contracten met consumenten gelden veel extra regels, waar niet van mag worden afgeweken. Zo mag de consument allerlei bedingen in algemene voorwaarden, die bij bedrijven heel gebruikelijk zijn, vernietigen als zij onredelijk bezwarend zijn. Hetzelfde geldt als de consument de tekst van de algemene voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekregen.

Bij verkoop via internet moet allerlei informatie duidelijk worden vermeld en geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kan de consument de overeenkomst eenvoudig ontbinden.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op contracten met consumenten.

Tenslotte zijn er steeds meer Europese regels voor contracten met consumenten. De rechter past deze regels ambtshalve toe, dus ook als de consument daar geen beroep op doet.

Ook het procesrecht kent extra regels voor contracten met consumenten. Zo mag een consument bij zijn eigen rechter procederen, ook als de wederpartij in een ander land is gevestigd.

Procesrecht

De meeste procedures zijn incassoprocedures. Een klant betaalt niet. Telefoontjes en aanmaningen leveren een hoop smoezen op, maar geen geld. Zonder een vonnis van de rechter kan de schuldeiser geen betaling afdwingen. Daarvoor moet hij een procedure bij de rechter voeren. Bij een vordering van minder dan € 25.000,- is de kantonrechter bevoegd en is een advocaat niet vereist. Een advocaat is wel nodig bij een vordering van een hoger bedrag. Het procesrecht bevat regels voor procedures bij de rechter.

Dagvaardingprocedure

Een procedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding wordt bezorgd door een gerechtsdeurwaarder. Verweer heeft alleen zin als de vordering niet terecht is. In de meeste incassoprocedures laat gedaagde daarom verstek gaan. De rechter wijst de vordering dan zonder meer toe, tenzij Europees consumentenrecht van toepassing is.

Is gedaagde het niet eens met de vordering dan kan hij schriftelijk verweer voeren. In een procedure bij de kantonrechter kan hij dat zelf; in een procedure bij de rechtbank is een advocaat nodig. Meestal komt er dan een mondelinge behandeling. De rechter bepaalt vervolgens hoe de procedure verder gaat. Na afloop van de procedure wijst de rechter een vonnis. Tegen het eindvonnis staat hoger beroep open bij het gerechtshof, tenzij de vordering minder is dan € 1.750,--. In hoger beroep is altijd een advocaat nodig. De procedure verloopt schriftelijk. Tegen het arrest van het gerechtshof staat beroep in cassatie bij de Hoge Raad open. Daarvoor is een advocaat bij de Hoge Raad nodig. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het recht juist is toegepast en de motivering begrijpelijk is.

Verzoekschriftprocedure

Een aantal bijzondere procedures begint niet met een dagvaarding, maar met een verzoekschrift. De rechtbank stuurt een afschrift aan iedere belanghebbende. Deze kunnen een verweerschrift indienen. Daarna volgt een mondelinge behandeling. In een procedure bij de kantonrechter is geen advocaat nodig; bij de rechtbank wel. De uitspraak heet een beschikking. Meestal staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Dat kan alleen een advocaat. Tegen de eind beschikking van het gerechtshof staat beroep in cassatie bij de Hoge Raad open. Dat kan alleen een advocaat bij de Hoge Raad. Ook hier beoordeelt de Hoge Raad alleen of het recht juist is toegepast en de motivering begrijpelijk is.

Beslag

Het procesrecht regelt ook de nakoming van uitspraken van de rechter. De regels gelden ook voor notariële akten waarin een schuld is opgenomen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen. Beslag onder een bank en beslag op loon of uitkering komt het meeste voor. Normaal gesproken kan een schuldeiser alleen op basis van een vonnis of arrest beslag leggen. Met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank kan dat ook voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Daarvoor is altijd een advocaat nodig. Het beslag is dan conservatoir ofwel bewarend. De beslagene kan niet meer over het goed beschikken, maar de beslaglegger krijgt nog niets. De wederpartij wordt op het verzoek aan de voorzieningenrechter niet gehoord. De deurwaarder geeft de beslagene bij het leggen van het beslag een kopie van het verlof van de voorzieningenrechter. De rechter kan het beslag opheffen, maar dat lukt bijna nooit zonder een bankgarantie voor de hele vordering met rente en kosten. De voorzieningenrechter stelt dat bedrag vast in het verlof. Het beslag vervalt als de beslaglegger niet binnen 14 dagen een procedure begint over zijn vordering. Wordt zijn vordering toegewezen, dan kan hij het beslag vervolgen. Verliest hij echter de procedure, dan moet hij zonder meer de schade als gevolg van het beslag vergoeden. Deze schade kan hoog oplopen. Beslag is een zeer effectief middel om een zaak te forceren, maar niet zonder risico’s. Zie uitgebreider bij beslaglegging.

Contracten en procesrecht zijn een vak. De advocaten van JPR verstaan dat als geen ander.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: