Menu
JPR Advocaten

Mediation

Mediation is een manier om een of meerdere conflicten in onderling overleg tot een oplossing te brengen. Dit overleg vindt plaats onder deskundige begeleiding van een mediator. Mediation is niet slechts het bereiken van een compromis, maar is juist gericht op het bereiken van consensus. Het verschil is een beter resultaat. Mediation leent zich in het bijzonder in geval van echtscheiding en andere familiezaken. Indien nodig zal de mediator tijdens de gesprekken aandacht besteden aan de achtergrond van de echtscheiding. Er wordt daarnaast gewerkt aan een verbetering van de communicatie. Een echtscheiding regelen via mediation helpt problemen in de toekomst voorkomen.

Echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Ook als je kinderen hebt kunnen de gevolgen groter zijn dan verwacht. Wij verwijzen naar de 'open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland´ waarin treffend staat beschreven hoe een kind zich kan voelen door de scheiding van zijn ouders. U kunt daarop als ouders een positieve invloed hebben, door tijdens de echtscheiding met elkaar samen te werken. Samen via mediation de gevolgen van uw voorgenomen echtscheiding in zo goed mogelijk overleg regelen.

Hoofdbeginselen mediation

Regeling is eigen keuze

In de mediation staat voorop dat de scheidende echtgenoten zelf kiezen voor mediation als oplossing van hun problemen. De bemiddelaar draagt de oplossing niet aan. Hij heeft dus niet de rol van rechter of adviseur. Een mediator leidt het proces van overleg en onderhandeling, geeft de nodige juridische informatie en noemt zo nodig verschillende mogelijkheden waaruit de echtgenoten kunnen kiezen. Het zijn de echtgenoten zelf die uiteindelijk samen tot de gewenste regeling komen.

Onpartijdigheid mediator

De bemiddelaars van JPR zijn erop getraind om tijdens de mediation strikt neutraal te blijven. Als sprake is van een machtsverschil tussen partijen zorgen wij ervoor dat de zwakkere partij over voldoende kennis beschikt om als gelijkwaardige partij aan de mediation deel te nemen. In overleg wordt zo nodig een adviseur ingeschakeld om de zwakkere partij te adviseren. De bemiddelaar rekent het tot zijn taak te zorgen voor een eerlijk proces.

Openheid

Van de partijen wordt tijdens de mediation verlangd dat zij volledige openheid betrachten over hun situatie, bijvoorbeeld ten aanzien van inkomen en vermogen. Zonder behoorlijke gegevens valt er niet eerlijk te onderhandelen. Het heeft bovendien geen enkele zin om bepaalde gegevens achter te houden. Want een overeenkomst die berust op onvolledige gegevens draagt het risico in zich vroeg of laat te worden vernietigd.

Rechtsregels

Hoewel iedere partij gebonden is aan de Wet, zijn partijen in een mediation niet verplicht alles conform de wettelijke uitgangspunten te regelen. Er kunnen goede redenen zijn waarom partijen tot een andere alimentatie komen dan de rechter zou opleggen. Binnen de grenzen van de Wet kan er van juridische uitgangspunten worden afgeweken om maatwerk te krijgen. Iets waar de rechter tijdens een 30 minuten durende zitting vaak niet aan toe komt.

Totaaldeal

De gemaakte afspraken zullen in een convenant worden opgenomen. Het convenant wordt getekend als partijen op alle onderwerpen overeenstemming hebben bereikt. Het is als het ware een “package deal” waaraan je pas gebonden bent na de ondertekening. Mondelinge deelafspraken binden de partijen niet. Dat geeft onderhandelingsruimte en maakt dat partijen actief blijven meedenken aan oplossingen.

Verschil mediation en rechtspraak

Als twee partijen strijden om een wortel zal de rechter, als partijen beiden eigenaar zijn van de wortel, aan ieder van hen de helft toedelen. Een mediator zal u vragen waarom u de wortel wilt. De ene partij wil de wortel omdat hij het oranje deel aan zijn paard wil voeren. De ander wil het loof, voor zijn konijn. De wortel wordt via mediation op een andere wijze verdeeld; de een krijgt het loof en de ander het oranje. Dit eenvoudige voorbeeld laat zien wat het resultaat is van mediation. Door beter te vragen naar de motieven en de achtergrond van een standpunt, kan er maatwerk worden geleverd. Mediation leidt tot een beter resultaat.

Scheidingsmelding

Indien iemand zijn partner verlaat zonder opgaaf van redenen, zullen de partners verschillend omgaan met de echtscheiding. Emoties als boosheid en rancune zullen bij de verlatene meer aanwezig zijn dan verdriet. Het is voor een goede verwerking nodig om de achtergrond van een beslissing te kennen. Als je niet begrijpt waarom de ander bij je weg wilt, ben je meestal niet toe aan een gesprek over alimentatie of verdeling. Gevoelens staan in de weg. Ook de verlater kampt met emoties. Teleurstelling, verdriet, schuld. Indien aan de wederzijdse gevoelens geen aandacht wordt besteed, lopen onderhandelingen vast. Daarom besteden wij in de mediation aandacht aan de zogenaamde “scheidingsmelding”. Partijen worden met elkaar in gesprek gebracht om de achtergrond van de scheiding met elkaar te bespreken. Dat is soms moeilijk en complex. Toch is onze ervaring dat hierdoor ruimte ontstaat. Het leidt tot meer begrip. Er ontstaat ruimte voor het verwerken van het verlies. Daardoor kan men verder met het regelen van de echtscheiding, zonder emotionele blokkades.

Mediationovereenkomst

Voordat de mediation wordt gestart tekenen partijen een overeenkomst met elkaar en de mediator. Hieraan staan de spelregels van de mediation. Wat mogen partijen verwachten van elkaar en van de mediator. Niet alleen de mediator heeft een geheimhoudingplicht, ook partijen tekenen ervoor dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. De veiligheid blijft zodoende gewaarborgd. Er wordt informatie gegeven over de werkwijze van de mediator. Zo maakt hij bijvoorbeeld een verslag van ieder gesprek. Indien u wilt weten wat er verder in de overeenkomst staat klik dan hier voor een volledige weergave daarvan.

Mediator

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde, onafhankelijke en onpartijdige mediator? Bij JPR advocaten werken vier goed opgeleide en volledig gespecialiseerde en gecertificeerde mediators. Ieder van hen heeft een jarenlange ervaring in mediation (bemiddeling). Zij bemiddelen met name in familiale conflicten, zoals echtscheiding, alimentatie, gezag, omgang, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verdeling en pensioen. Ook op het terrein van het erfrecht bieden wij mediation aan.

De advocaat-mediators van JPR voldoen aan alle normen ten aanzien van kennis en vaardigheden en zijn aangesloten bij de specialisatieverenigingen VFAS en MFN. Een aantal van hen heeft tevens de extra opleiding Collaborative Divorce gevolgd (CDH).

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Mediation
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: