Menu
JPR Advocaten

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht - Advocaat of jurist

Bent u op zoek naar een advies van een specialist op het gebied van arbeidsrecht? Dan bent u bij de advocaten van JPR aan het juiste adres. Elke arbeidsrechtadvocaat van JPR is een echte specialist.

Onze juristen in arbeidsrecht adviseren ondernemers, bedrijfsjuristen en particulieren over uiteenlopende zaken die in arbeidsrelaties kunnen spelen. Is het al te laat voor advies en hebben onderhandelingen geen zin meer? Dan kan de advocaat van JPR namens u de procedure voeren bij de rechter.

Een advocaat heeft een wettelijke geheimhoudingsverplichting en een verschoningsrecht. Dit laatste betekent dat hij ten overstaan van de rechter zich op geheimhouding kan beroepen. Dit geldt niet voor andere juridische adviseurs op het gebied van arbeidsrecht.

Kortom, heeft u een jurist arbeidsrecht of een arbeidsrechtadvocaat nodig? Neem dan contact op met JPR. Wij helpen u graag verder.

Onze advocaten adviseren ondernemers over uiteenlopende zaken en zo nodig treden zij in de rechtbank op.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Er zijn veel modelarbeidsovereenkomsten in omloop. Via internet zijn deze vaak kosteloos beschikbaar. Deze overeenkomsten sluiten echter niet altijd aan op uw specifieke wensen en situatie. Zo hebben afspraken op collectief niveau vaak invloed. In veel cao’s liggen aanvullende rechten en verplichtingen vast ten aanzien van verlof- en verzuim op collectief niveau. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. De cao kan bepalen dat bij ziekte eerst een aantal wachtdagen geldt. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantiedagen. Ook omschrijft de cao vaak specifieke gebeurtenissen waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Pensioen

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dient u als werkgever ook aandacht te besteden aan het pensioen. Veel ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, zonder het zelf te weten.

Indien u niet onder een verplichtstelling valt en u biedt uw werknemers wel pensioen aan, dan is het belangrijk duidelijke afspraken te maken. Dit voorkomt discussie op lange termijn. Deze discussie kan zelfs plaatsvinden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Pensioenrecht is een apart specialisme binnen ons advocatenkantoor. Wij helpen u graag verder als u vragen hebt.

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Er zijn verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigingen. Dit kan zelfs eenzijdig met gebruikmaking van een zogenoemd eenzijdig wijzigingsbeding. Er zijn echter ook grenzen aan de mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Verder is steeds van belang of het individuele wijzigingen betreft of een wijziging op collectief niveau. Bij collectieve wijzigingen heeft de Ondernemingsraad (OR) afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. Dit maakt onderdeel uit van het specialisme Medezeggenschap. De advocaat medezeggenschapsrecht volgt naast de rechtspraak op het gebied van het arbeidsrecht, de jurisprudentie op dit specialistische vakgebied op de voet.

Ziekte

Iedere werknemer is wel eens ziek. Dit leidt zelden tot discussie. Onze advocaten merken dat veelvuldig ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim vaker tot discussies leiden in de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. Achteraf horen wij vaak: “hadden we maar eerder een advocaat ingeschakeld”.

Het komt ook voor dat een werknemer zich ziek meldt, zonder dat sprake is van ziekte. Indien het verzuim van de werknemer niet in de risicosfeer van de werkgever ligt, kan sprake zijn van werkweigering. Volhardt de werknemer in zijn standpunt en hebben loonsancties geen zin, dan kan ontslag volgen.

Advocaten van JPR staan regelmatig particulieren bij. Hebt u een vraag of een juridisch geschil op het gebied van arbeidsrecht, dan kunt u bij ons terecht.

Beoordeling arbeidsovereenkomst

Indien u een arbeidsovereenkomst krijgt voorgelegd van uw (beoogd) werkgever, kunnen onze specialisten deze overeenkomst voor u beoordelen. Veel statutair bestuurders maken hiervan gebruik. Zij genieten immers veel minder ontslagbescherming en in de arbeidsovereenkomst kunnen hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Wij denken graag met u mee.

Cao’s

Onze advocaten arbeidsrecht kunnen voor u nagaan of een cao van toepassing is. Cao’s (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) zijn overeenkomsten op collectief niveau tussen werkgever(-sorganisaties) en vakbonden. Onderneming-cao’s gelden binnen een specifieke onderneming. Bedrijfstak-cao’s zijn van toepassing voor een hele bedrijfstak. Bedrijfstaks-cao’s zijn vaak algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat zij ook van toepassing zijn voor bedrijven die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie. Afspraken die op collectief niveau zijn vastgelegd (cao’s) hebben ook invloed op individuele afspraken.

Ziekte

Ziekte is een belangrijk thema binnen het arbeidsrecht. Daarbij spelen voor werknemers vaak aspecten op het gebied van sociale zekerheid een rol, zeker als sprake is van langdurige arbeidsongeschikt. De gevolgen van het instemmen met een functiewijziging of ontslag tijdens ziekte kunnen verstrekkend zijn. Laat u daarom goed adviseren.

Soms is niet alleen sprake van ziekte, maar ook van een arbeidsconflict. Dit zijn lastige situaties. Goede begeleiding kunt het beste overlaten aan een gespecialiseerd juridisch adviseur. Deze kan u voorzien van advies dat bij uw situatie past. De advocaten binnen ons advocatenkantoor zijn specialist op dit gebied en weten ook hoe te reageren als de werkgever u van werkweigering beticht.

Sociale Zekerheid

Vaak krijgen onze advocaten vragen op het gebied van sociale zekerheid. Te denken valt aan het recht op een Werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering. Eindigt de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte (met inachtneming van de opzegtermijn) dan zal de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Het toekennen van deze uitkering heeft gevolgen voor de werkgever. Die kan eigenrisicodrager zijn of voelt de gevolgen via de premiedifferentiatie. Ook op het gebied van sociale zekerheid ontstaan regelmatig discussies tussen werknemer en werkgever.

Pensioen

Vaak blijkt pas na het einde van de overeenkomst dat het pensioen lager uitvalt dan verwacht. Het is dan altijd goed om na te gaan wat is afgesproken en of de gemaakte afspraken ook zijn nagekomen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Afspraken zijn vaak in een ver verleden gemaakt en in de tussentijd is het nodige aangepast. Pensioenrecht is een apart specialisme binnen ons advocatenkantoor.

Internetprotocol en code of conduct

Compliance, governance en privacy hebben vaak arbeidsrechtelijke raakvlakken. Voor het opstellen, beoordelen en implementeren van protocollen, zoals een internetprotocol of een code of conduct kunt u onze advocaten al naar gelang van uw behoefte inschakelen. Voor advisering en begeleiding van benoeming en ontslag van statutair bestuurders kunt u ook bij ons terecht.

Begeleiding bij overname

Advocaten van de sectie arbeidsrecht maken vaak deel uit van een team dat een overname begeleidt. Bij een overgang van onderneming spelen immers arbeidsrechtelijke aspecten, die niet alledaags zijn. Dit geldt ook voor de beoordeling van pensioengevolgen van een overname.

Kennis op peil

De advocaten van de sectie arbeidsrecht houden voor u de kennis up-to-date. Zo kan ons advocatenkantoor u steeds het juiste advies geven. Advocaten volgen de actuele rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht. Zij zijn verplicht jaarlijks inhoudelijke cursussen te volgen om hun kennis op peil te houden. Daarnaast overleggen ze regelmatig intern over ontwikkelingen op het vakgebied, waaronder jurisprudentie, wetgeving en literatuur.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Direct contact opnemen? Bel
één van onze advocaten arbeidsrecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: