Menu
JPR Advocaten

Arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrecht advocaat komt in verschillende situaties goed van pas. Bijvoorbeeld wanneer u twijfelt of u krijgt waar u recht op heeft, bij een geschil met uw werkgever, of bij ontslagzaken. Wanneer u op staande voet bent ontslagen, is het noodzaak om meteen een arbeidsrecht advocaat in te schakelen om het ontslag aan te vechten. Doet u dit niet, dan ontvangt u geen ontslagvergoeding en geen WW-uitkering.

Ook als ondernemer of bedrijfsjurist kan een arbeidsrecht advocaat van JPR u in veel gevallen voorzien van de juiste hulp. Heeft u vragen of advies nodig? Onze experts staan u graag te woord!

Stel uw vraag Vrijblijvend Advies

Het verschil tussen een arbeidsrecht advocaat en arbeidsjurist

Er is een wezenlijk verschil tussen een arbeidsrecht advocaat en een arbeidsjurist. Een advocaat kan u in sommige gevallen namelijk beter van dienst zijn dan een jurist. We leggen u het verschil graag uit.

Advocaat arbeidsrecht

Moet er een procedure bij de rechter worden gevoerd? Dan bent u in het gros van de gevallen op zoek naar een arbeidsrecht advocaat. Advocaten hebben uiteraard veel kennis van de procedurele regels. Daarnaast mogen ze, in tegenstelling tot arbeidsjuristen, bij alle gerechtelijke instanties (in eerste aanleg en in hoger beroep) procederen.

Onze advocaten voldoen aan officieel opgestelde kwaliteitseisen en houden zich aan de strikte beroepsregels van de Orde van Advocaten.

Arbeidsjurist

Heeft u advies nodig van een specialist op het gebied van arbeidsrecht? Dan kunt u ook een arbeidsjurist van JPR inschakelen. Arbeidsjuristen werken met een lager uurtarief, waardoor het in sommige gevallen aantrekkelijker is hen te benaderen. In tegenstelling tot arbeidsrecht advocaten mogen juristen niet bij alle gerechtelijke instanties procederen.

Bij JPR Advocaten staan arbeidsjuristen en advocaten nauw met elkaar in contact. Indien nodig kunnen onze arbeidsjuristen hun advies afstemmen in samenwerking met een arbeidsrecht advocaat.

Heeft u vragen? Kom in contact met een arbeidsrecht advocaat of arbeidsjurist.

Kom in contact

Wanneer een arbeidsrecht advocaat van pas komt

Zowel ondernemers, particulieren, als bedrijfsjuristen kunnen baat hebben bij het inschakelen van een arbeidsrecht advocaat. Lees hieronder enkele zaken en situaties waarbij een JPR arbeidsrecht advocaat u kan helpen.

Onze advocaten adviseren ondernemers over uiteenlopende zaken en zo nodig treden zij in de rechtbank op.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Modelarbeidsovereenkomsten zijn via internet vaak kosteloos beschikbaar. Deze overeenkomsten sluiten echter niet altijd aan op uw specifieke wensen en situatie, zoals afspraken die gemaakt zijn op collectief niveau. In veel cao’s liggen aanvullende rechten en verplichtingen vast ten aanzien van verlof en verzuim. Zo kan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte hoger zijn dan het wettelijk minimum. Ook kan de cao bepalen dat bij ziekte eerst een aantal wachtdagen geldt, of kunnen bepaalde groepen werknemers recht hebben op extra vakantiedagen. Tot slot beschrijft de cao vaak specifieke gebeurtenissen waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Pensioen

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dient u als werkgever ook aandacht te besteden aan het pensioen. Veel ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, zonder het zelf te weten.

Indien u niet onder een verplichtstelling valt en u biedt uw werknemers wel pensioen aan, dan is het belangrijk duidelijke afspraken te maken. Dit voorkomt discussie op lange termijn. Deze discussie kan zelfs plaatsvinden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Pensioenrecht is een apart specialisme binnen ons advocatenkantoor. Wij helpen u graag verder als u vragen hebt.

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Er zijn verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit kan, binnen bepaalde grenzen, zelfs eenzijdig met gebruikmaking van een eenzijdig wijzigingsbeding. Hierbij is het van belang of het individuele wijzigingen betreffen of een wijziging op collectief niveau. Bij collectieve wijzigingen heeft de Ondernemingsraad (OR), afhankelijk van het onderwerp, instemmings- of adviesrecht. Dit maakt onderdeel uit van het specialisme medezeggenschap.

Ziekte

Iedere werknemer is wel eens ziek. Dit leidt zelden tot discussie. Onze advocaten merken dat veelvuldig en langdurig ziekteverzuim vaker tot discussies leidt in de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. Achteraf horen wij vaak: “hadden we maar eerder een advocaat ingeschakeld”. Wacht dus niet te lang. Neem contact met ons op voor advies.

Het komt ook voor dat een werknemer zich ziek meldt, zonder dat sprake is van ziekte. Indien het verzuim van de werknemer niet in de risicosfeer van de werkgever ligt, kan er sprake zijn van werkweigering. Volhardt de werknemer in zijn standpunt, en hebben loonsancties geen zin, dan kan ontslag volgen.

Advocaten van JPR staan regelmatig particulieren bij. Heeft u een vraag of een juridisch geschil op het gebied van arbeidsrecht, dan kunt u bij ons terecht.

Beoordeling arbeidsovereenkomst

Indien u een arbeidsovereenkomst krijgt voorgelegd van uw (beoogd) werkgever, kunnen onze specialisten deze overeenkomst voor u beoordelen. Veel statutair bestuurders maken hiervan gebruik, omdat zij veel minder ontslagbescherming genieten. In de arbeidsovereenkomst kunnen hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Wij denken graag met u mee.

Vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst eindigen u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst. Teken deze niet direct, maar bekijk eerst de gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw WW-uitkering of transitievergoeding.

Ondersteuning nodig bij het controleren van uw vaststellingsovereenkomst? Onze specialisten helpen u graag!

Cao’s

Onze advocaten arbeidsrecht kunnen voor u nagaan of een cao van toepassing is. Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst op collectief niveau tussen werkgever of werkgeversorganisaties en vakbonden. Onderneming-cao’s gelden binnen een specifieke onderneming. Bedrijfstak-cao’s zijn van toepassing voor een hele bedrijfstak. Deze zijn vaak algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat zij ook van toepassing zijn voor bedrijven die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie. Afspraken die op collectief niveau zijn vastgelegd (cao’s) hebben ook invloed op individuele afspraken.

Ziekte

Ziekte is een belangrijk thema binnen het arbeidsrecht. Sociale zekerheid speelt daarbij vaak een rol, zeker als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. De gevolgen van het instemmen met een functiewijziging of ontslag tijdens ziekte kunnen verstrekkend zijn. Laat u daarom goed adviseren door één van onze specialisten.

Soms is niet alleen sprake van ziekte, maar ook van een arbeidsconflict. Dit zijn lastige situaties. Goede begeleiding kunt u het beste overlaten aan een gespecialiseerd juridisch adviseur. Deze kan u voorzien van advies dat bij uw situatie past. De advocaten binnen ons advocatenkantoor zijn specialist op dit gebied en weten ook hoe te reageren als de werkgever u van werkweigering beticht.

Sociale zekerheid

Vaak krijgen onze advocaten vragen op het gebied van sociale zekerheid. Te denken valt aan het recht op een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering. Eindigt de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, dan zal de werknemer mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Het toekennen van deze uitkering heeft gevolgen voor de werkgever. Die kan eigenrisicodrager zijn of voelt de gevolgen via de premiedifferentiatie. Ook op het gebied van sociale zekerheid ontstaan regelmatig discussies tussen werknemer en werkgever.

Pensioen

Vaak blijkt pas na het einde van de overeenkomst dat het pensioen lager uitvalt dan verwacht. Het is dan altijd goed om na te gaan wat is afgesproken en of de gemaakte afspraken ook zijn nagekomen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Afspraken zijn vaak in een ver verleden gemaakt en in de tussentijd is het nodige aangepast. Pensioenrecht is een apart specialisme binnen ons advocatenkantoor. Lees er hier meer over.

Ontslag op staande voet

U wordt op staande voet ontslagen? Dat mag alleen met een geldige reden of in uitzonderlijke gevallen! Wanneer u vraagtekens plaatst bij uw ontslag komen de arbeidsrecht advocaten van JPR u graag helpen. Ontdek in samenwerking met onze advocaten uw mogelijkheden.

Internetprotocol en code of conduct

Compliance, governance en privacy hebben vaak arbeidsrechtelijke raakvlakken. Voor het opstellen, beoordelen en implementeren van protocollen, zoals een internetprotocol of een code of conduct, kunt u onze advocaten inschakelen. Voor advisering en begeleiding van benoeming en ontslag van statutair bestuurders kunt u ook bij ons terecht. Neem voor vragen meteen contact op.

Begeleiding bij overname

Teams die een overname begeleiden hebben doorgaans een arbeidsrecht advocaat in hun gelederen. Bij overgang van een onderneming spelen immers arbeidsrechtelijke aspecten, die niet alledaags zijn. Dit geldt ook voor de beoordeling van pensioengevolgen van een overname.

Kennis op peil

De arbeidsrecht advocaten van JPR zijn altijd up-to-date met de meest actuele kennis. Zo kan ons advocatenkantoor u het juiste advies geven. Advocaten volgen de actuele rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht. Zij zijn verplicht jaarlijks inhoudelijke cursussen te volgen om hun kennis op peil te houden. Daarnaast overleggen ze regelmatig intern over ontwikkelingen op het vakgebied, waaronder jurisprudentie, wetgeving en literatuur.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Direct contact opnemen? Bel
één van onze advocaten arbeidsrecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: