Menu
JPR Advocaten

Deelgeschilprocedure

De oplossing voor vastgelopen letselschadezaken!

Soms lopen letselschadezaken vast doordat partijen van mening blijven verschillen. Zo kunnen partijen een verschil van mening hebben over de aansprakelijkheid, de omvang van de schade, diverse schadeposten, re-integratie, schadeberekeningen, etc. Het gevolg is vaak boosheid, teleurstelling en veel onbegrip. Tot voor kort was de enige mogelijkheid om dan de zaak weer vlot te krijgen, een gerechtelijke procedure. De daarmee gepaard gaande kosten bleken daarbij vaak een drempel. De wetgever heeft met de Wet Deelgeschillen een einde willen maken aan deze, voor met name de benadeelde partij / het slachtoffer, frustrerende situatie.

Wet Deelgeschillen

Deze wet biedt de mogelijkheid om bepaalde deelaspecten van een letselschadezaak, die partijen verdeeld houden, aan het oordeel van de rechter voor te leggen. Voorwaarde is wel dat de uitspraak van de rechter kan bijdragen aan het tot stand komen van een regeling.

Onderwerpen voor een deelgeschilprocedure

Onderwerpen waarover de deelgeschillenrechter uitspraak kan doen, zijn zeer divers.

Voorbeelden zijn:

  1. de aansprakelijkheid;
  2. de schade(posten);
  3. interpretatie van rapportages van experts;
  4. wijze van schade berekenen.


Ook kan een deelgeschilprocedure aanhangig worden gemaakt over de omvang van de schadebeperkingsplicht of de eindleeftijd voor de berekening van het verlies verdienvermogen, de behoefte aan huishoudelijke hulp, welk rekenrentepercentage gehanteerd moet worden, etc. Het komt er in feite op neer dat bijna elk geschil tussen de aansprakelijke partij en het slachtoffer een deelgeschilprocedure kan zijn dat aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

Rechter

De deelgeschilprocedure bij de rechtbank kan uitsluitend door een advocaat worden gevoerd en niet door een letselschaderegelaar, letselschadespecialist of letselschade-expert.

Procedure van het deelgeschil

De procedure zelf is betrekkelijk eenvoudig te starten door het indienen van een verzoekschrift waarin kort het deelgeschil uiteen wordt gezet. Na het verzoekschrift volgt een verweerschrift. Vervolgens zal de rechter een mondelinge behandeling bepalen. Na deze behandeling wordt door de rechter over het deelgeschil beslist.

De letselschadeadvocaten van JPR zijn zeer ervaren in het voeren van deelgeschilprocedures.

Kosten, waaronder de advocaatkosten

Om een deelgeschilprocedure eenvoudig en toegankelijk te maken voor met name het slachtoffer, is door de wetgever vastgesteld dat de redelijke kosten volledig door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden. Zelfs al zou het slachtoffer het geschil verliezen, dan nog zal de verzekeraar de volledige kosten moeten betalen. Dat is alleen anders wanneer sprake is van een percentage eigen schuld of indien de aansprakelijkheid niet komt vast te staan. Dan zal geen volledige kostenvergoeding gelden.

Bevordert snelle afwikkeling

Een deelgeschilprocedure is een effectief middel voor met name het slachtoffer, die duidelijkheid wil krijgen over punten die de schadeafhandeling belemmeren en frustreren. Het schept duidelijkheid en bevordert daarmee de voortgang van de letselschadeafhandeling. Als dus een JPR-advocaat geconfronteerd wordt met een slepende letselschadezaak, dan zal met de cliënt/slachtoffer de mogelijkheid besproken worden van het aanhangig maken van een deelgeschil. Dan blijkt vaak dat alleen al het dreigen met een deelgeschil al voldoende is om weer inhoudelijk te overleggen met de aansprakelijke partij en/of de verzekeraar. Het inzetten van een deelgeschilprocedure is daarom een zeer effectief middel gebleken om langdradige en daarmee stroperige schadezaken weer vlot te trekken en daarmee bij te dragen aan een vlotte schade afhandeling.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze letselschade advocaten. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: