Menu
JPR Advocaten

Certificering en erkenning

Certificering en erkenning

In de milieutechniek is het belangrijk om gecertificeerd of erkend te zijn. De overheid stelt dit vaak als voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het betreft een “Licence to Operate”. Zonder een dergelijk certificaat kan een bedrijf niet opereren. Voorbeelden zijn de erkenningen voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen, of voor bodem- en asbestsaneringen.

Beslissingen over de aanvraag van een erkenning of certificering zijn bestuursrechtelijke besluiten. Ook als de overheid dit aan commerciële bedrijven heeft uitbesteed. Daardoor kunt u, als u het niet eens bent met het besluit, na bezwaar gemaakt te hebben, naar de rechter gaan.

Belangrijker nog is dat het bedrijf dat erkend of gecertificeerd is volgens de regels van de certificering moet werken. De overheid controleert daar op. Als in strijd met de voorschriften wordt gewerkt is sprake van een overtreding. Een dergelijke overtreding kan grote gevolgen hebben. Ten eerste kan een bestuurlijke boete worden opgelegd maar ook kan strafrechtelijk worden opgetreden. Tegen het bedrijf maar ook tegen bij de overtreding betrokken personen.

Bestuursrechtelijk kan bij een overtreding opgetreden worden om de gevolgen van de overtreding te voorkomen of ongedaan te maken. Vaak wordt het bedrijf dan gedwongen iets te doen of te laten op straffe van een dwangsom, een zogenaamde last onder dwangsom. Soms grijpt de overheid zelf in maar worden de kosten daarvan op de overtreder verhaald, dat kan dus ook de bestuurder van het bedrijf in privé zijn.

In een enkel geval wordt de overtreding publiekelijk bekend gemaakt, de zogenaamde “naming and shaming”. Dit is vaak slechte reclame voor een bedrijf, maar kan ook heel vervelend zijn voor bestuurders als zij ook met naam en toenaam genoemd worden.

Misschien wel het meest ingrijpend is als de erkenning of het certificaat wordt ingetrokken. Het bedrijf moet dan de deuren sluiten. Vergunningen, erkenningen en certificaten zijn van groot belang voor bedrijven. Het betreffen geen toetsen waar slechts eenmalig aan voldaan moet worden.

Beslissingen van de overheid met betrekking hiertoe zijn uiterst ingrijpend. Ondernemers dienen hierop zorgvuldig te reageren. Om dit te kunnen doen moeten zij weten welke feiten en omstandigheden, in het kader van de regelgeving, relevant zijn voor een voor hen gunstige gang van zaken. Deze dienen op de juiste wijze in de goede procedure naar voren te worden gebracht. Bedrijven kunnen zich hierbij geen fouten veroorloven. Het enkel voeren van een goed gesprek is vaak zinloos en zelfs gevaarlijk: u geeft irrelevante informatie waardoor kansen verloren gaan of geeft zelfs informatie die tegen u gebruikt kan worden.

Laat u goed informeren en bijstaan.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: