Menu
JPR Advocaten

Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt is een zelfstandig bestuursorgaan en ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de Minister wel beleidsregels mag vaststellen, maar zich niet mag bemoeien met individuele zaken. De Autoriteit Consument en Markt bestaat uit een voorzitter en twee leden. De Autoriteit Consument en Markt is gevestigd in Den Haag en te vinden op www.acm.nl. De ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl) is onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt.

Taken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de opvolger van de:

 • Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor het mededingingsrecht;
 • Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voor de post en telecommunicatie;
 • Consumentenautoriteit voor informatie aan consumenten en het handhaven van de regels voor contracten met consumenten.

Klachten

Iedereen kan een klacht indienen bij de ACM. De ACM is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen als zij van oordeel is dat de zaak niet belangrijk genoeg is. De rechter laat de ACM een ruime beoordelingsvrijheid bij de bepaling aan welke zaken zij aandacht wil besteden. Daarnaast doet de ACM zelfstandig onderzoek.

Clementieregeling

Bedrijven die het eerst vrijwillig een kartel opbiechten aan de Autoriteit Consument krijgen minder of geen boete. Volgende bedrijven kunnen een forse verlaging krijgen. Voorwaarde is uiteraard dat de Autoriteit Consument en Markt het kartel niet zelf al op het spoor was.

Toezicht

De Autoriteit Consument en Markt is een toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Iedereen is verplicht op verzoek van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt informatie te verstrekken en inzage in zijn administratie te verlenen. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen ook onaangekondigde inspecties bij bedrijven instellen. Dit heet een dawn raid. Meestal komen de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt echter alleen tijdens kantooruren. Het betrokken bedrijf is verplicht aan de inspectie mee te werken en bijvoorbeeld toegang tot haar computeradministratie te verlenen. Vaak maken de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt een kopie van de harde schijf om daar later onderzoek aan te verrichten. Beiden hebben daar publicatie met een werkwijze voor. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen ook onderzoek doen in de woningen van bestuurders en medewerkers van bedrijven. Daarvoor hebben zij in Nederland wel toestemming van de rechter-commissaris in strafzaken van de rechtbank Rotterdam nodig. Desnoods wordt medewerking aan een inspectie met behulp van de politie afgedwongen. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen de informatie alleen voor het toezicht op de betreffende wet gebruiken en bijvoorbeeld niet doorspelen aan de Belastingdienst. Als de Autoriteit Consument en Markt echter op strafbare feiten stuit mag zij die informatie wel aan de Officier van Justitie geven. Er zijn aparte regels voor het bewaren van bedrijfsgeheimen, zodat concurrenten daar geen inzage in krijgen.

Advocaten

De Autoriteit Consument en Markt respecteert het beroepsgeheim van alle advocaten. Bedrijven mogen correspondentie met een advocaat geheim houden, mits deze afzonderlijk wordt bewaard en is voorzien van een aanduiding dat daarop het beroepsgeheim van toepassing is. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarvoor een aparte werkwijze. De Europese Commissie behoeft alleen het be-roepsgeheim van een externe advocaat te respecteren en niet van een advocaat in loondienst van het bedrijf zelf.

Handhaving

De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd bij overtreding een rapport op te maken en vervolgens een boete op te leggen, een bindende aanwijzing te geven of een last onder dwangsom uit te vaardigen.

Mededinging

De ACM is de toezichthouder voor de Mededingingswet. Zie ook het artikel over mededingingsrecht.
Verder moet de ACM concentraties tussen grote ondernemingen beoordelen. Een concentratie is een fusie of de verkrijging van zeggenschap binnen een onderneming.

De boete voor bedrijven kan oplopen tot 10 % van de omzet over het voorafgaande jaar. Voor leidinggevende functionarissen is het maximum € 450.000,--. Bij concentraties is de ACM bevoegd voorwaarden te stellen, zoals verkoop van een onderdeel.

Post en telecommunicatie

De ACM houdt toezicht op Post NL en de telecommunicatiebedrijven. Dit betreft niet alleen vaste en mobiele telefonie, maar ook internet. Bij bedrijven met een aanmerkelijke marktmacht, zoals Post NL en KPN, heeft de ACM extra bevoegdheden.

Consumenten

De ACM is ook de toezichthouder voor de Wet handhaving consumentenbescherming. Daarbij gaat het over zaken als:

 • Vermelding van prijzen, bijkomende kosten en voorwaarden op internet;
 • Algemene voorwaarden;
 • Oneerlijke handelspraktijken;
 • Verkoopmethoden buiten winkels;
 • Garantie;
 • Reizen;
 • Timesharing;
 • Energie.


De ACM handhaaft veel regels voor contracten met consumenten in het Burgerlijk Wetboek. De boete bij overtreding bedraagt maximaal € 450.000,--.

De ACM is niet bevoegd bij contracten met financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Dat is het terrein van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vervoer

De ACM houdt toezicht op:

 • Vervoer per spoor van zowel personen als goederen;
 • Luchthavens;
 • Zeeloodsen;
 • Openbaar vervoer (bus, tram, metro).


Het toezicht betreft alleen het gedrag op de markt. Voor technisch toezicht zijn andere toezichthouders, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Energie

Tenslotte houdt de Autoriteit Consument en Markt toezicht op energiebedrijven. Dit betreft niet alleen gas en elektriciteit, maar ook warmte. Daarbij gaat het zowel om transport als om productie en levering van energie. Ook hier gaat het om het gedrag op de markt en niet om technische zaken.

Bezwaar en beroep

De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Tegen besluiten van de Autoriteit Consument en Markt kan een bezwaarschrift worden ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep bij een aparte kamer van de rechtbank Rotterdam met hoger beroep op het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: