Menu
JPR Advocaten

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziekte en ongevallen kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot schade wegens inkomensverlies. Allereerst lijdt natuurlijk de zieke of het slachtoffer van een ongeval in geval van arbeidsongeschiktheid inkomensschade, maar ook derden, zoals werkgevers van zieke werknemers. Voor het dekken van de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaan grofweg drie soorten verzekeringen:

 1. de werkgeversverzekering;
 2. de werknemersverzekering;
 3. de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De verzuimverzekering is het meest voorkomende voorbeeld van een verzekering, die u als werkgever pleegt af te sluiten voor het risico van zieke werknemers van uw bedrijf gedurende de eerst twee jaren van de ziekte. Deze “ziekengeld”-verzekering kent soms een “conventionele” dekking. Daarbij worden de kosten van arbeidsongeschiktheid in geval van zieke werknemers volledig door de verzekeraar overgenomen met uitzondering van een eigen risicoperiode (van doorgaans één tot drie maanden). Aan deze verzekering zijn vaak hoge kosten verbonden in de vorm van hoge premies. Soms kent de verzuimverzekering een “stop-loss”-dekking. Die verzekering dekt alleen de kosten van uw zieke werknemers boven een van tevoren met de verzekeraar overeengekomen bedrag (“het eigen behoud”). Als werkgever kunt u er dus voor kiezen de kosten van zieke werknemers voor een groot deel voor eigen risico te nemen. Wat de beste oplossing voor uw bedrijf is, valt niet eenvoudig te berekenen en is sterk afhankelijk van de financiële omstandigheden en van de samenstelling van het personeelsbestand van uw bedrijf.

Sinds geruime tijd kunnen werkgevers er ook voor kiezen verzekeringen te sluiten, die zogenaamde WGA-uitkeringen verstrekken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De “WGA” vormt een onderdeel van de WIA (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als u ervoor gekozen hebt het risico van langdurig verzuim van uw werknemers voor eigen rekening te nemen, kunnen verzekeraars dit risico van u als ondernemer overnemen. WGA-eigen risico-dragers-verzekeringen nemen het risico van langdurig verzuim van werknemers (gedurende tien jaar) van u over.

Een voorbeeld van een werknemersverzekering is de zogenaamde “WIA Excedentverzekering”. Deze verzekering dekt de zogenaamde bovenwettelijke aanvullingen voor uw werknemers met een inkomen boven de WIA-loongrens (2015: € 51.978,--). Ook als u als directeur in loondienst bent, kan een dergelijke verzekering voor u interessant zijn. U kunt ervoor kiezen dit soort verzekeringen onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket van uw onderneming te laten uitmaken.

Als ondernemer (als natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), als ZZP-er of als directeur-grootaandeelhouder kunt u een (al dan niet aanvullende) particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen betrekking hebben op het verstrekken van een uitkering in geval van derving van inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid, maar soms zijn vaste bedragen in geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd, die gekoppeld zijn aan een betalingsverplichting, die de ondernemer/zelfstandige voor langere termijn is aangegaan (de zogenaamde “lasten-arbeidsongeschiktheidsverzekering”).

De lasten-arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het meest voorkomende voorbeeld van een “lasten-arbeidsongeschiktheidsverzekering” is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor huiseigenaren (“woonlasten-aov”). Doorgaans vormt de hypotheeklast een hoge kostenpost. Tot meerdere zekerheid wordt soms in het kader van een hypothecaire geldlening een levensverzekering met spaarelement gesloten. Doorgaans maakt een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een dergelijke levensverzekering onderdeel uit. Als dat niet het geval is, biedt de woonlasten-aov uitkomst teneinde te voorkomen dat bij arbeidsongeschiktheid noodgedwongen tot verkoop van de woning moet worden overgegaan. Met de uitkering van deze verzekering kunnen dan zowel rente- als aflossingsbedragen worden betaald. Net als iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering kent ook de woonlasten-aov verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria. Zo kunt u kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsdekking op basis van “het passende arbeid”-arbeidsongeschiktheidscriterium of voor een “WIA-volgende” dekking (op basis van het gangbare arbeidsongeschiktheidscriterium). Bij de WIA-volgende dekking wordt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van het UWV aangehouden.

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 heeft u als ondernemer/(kleine) zelfstandige, ZZP-er en ook als directeur-grootaandeelhouder geen inkomenszekerheid meer. Als zodanig kunt u een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Aan deze verzekering zijn soms hoge, soms minder hoge kosten verbonden in de vorm van premie. Een goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering (bijvoorbeeld een starters- of budget-aov) is bepaald niet altijd de beste; het berekenen welk type verzekering voor u de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering is komt neer op maatwerk, waarvoor specialistische kennis van bijvoorbeeld een assurantietussenpersoon vereist is.

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kent doorgaans twee verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria:

 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid.
  Daarvan is sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval stoornissen bestaan, welke door een arts objectief vastgesteld zijn. Deze stoornissen moeten door de medische wetenschap algemeen erkend zijn en u beperken in uw functioneren. Bovendien moet u minimaal 25% ongeschikt zijn voor de verzekerde beroepswerkzaamheden.
 2. Passende arbeid.
  Het komt soms voor dat na één jaar dekking op basis van de beroepsarbeidsongeschiktheid het passende arbeid-criterium geldt. Ook als u bijvoorbeeld uw beroep binnen twee jaar na het sluiten van de polis beëindigt, kennen sommige polissen een sanctie dat uw arbeidsongeschiktheid op basis van dit criterium wordt beoordeeld. Daarbij is eerst van arbeidsongeschiktheid sprake als bij u sprake is van een objectief medisch vast te stellen stoornis in relatie tot ziekte of ongeval, waardoor u voor ten minste 25% arbeidsongeschikt bent voor het verrichten van werkzaamheden die voor uw kracht en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op uw opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. De met passende arbeid te verdienen inkomsten moeten nog wel in een redelijke verhouding staan tot de door u in de drie jaren voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiende inkomsten.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Ook kunt u als DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, zoals wij zagen. Voorwaarde is wel dat u geen recht hebt op uitkeringen onder sociale verzekeringswetten, zoals die gelden voor werknemers. Niet iedere DGA komt voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in aanmerking, maar alleen als u op grond van uw aandelenbezit 50% of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering kan uitbrengen of als u een zodanig aandelenbelang hebt dat u niet tegen uw wil kan worden ontslagen.

Verzekeringsfraude

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade wegens verzekeringsfraude op circa 800 miljoen tot 1 miljard euro per jaar. Veel verzekeraars hebben tegenwoordig een uitgebreid anti-fraudebeleid. Omdat de privacy van u als verzekerde daarbij in het gedrang kan komen, heeft het Verbond van Verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in het leven geroepen. De laatste editie van deze Gedragscode dateert van 2011 en legt de mogelijkheden voor verzekeraars om door middel van een detective of een onderzoeksbureau nader onderzoek naar het doen en laten van de verzekerde te doen aan banden.

Assurantietussenpersonen

De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt meestal tot stand door bemiddeling van een assurantietussenpersoon. Deze kan voor u, als aspirant-verzekeringnemer, het beste beoordelen en berekenen welk aov-product het beste aov-product voor u is in relatie tot de door de verzekeraar te berekenen premie.

Zorgverzekeringswet/Wet Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is de nieuwste zorgverzekeringwet van kracht geworden. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekeringsplichtigen moeten zich verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht iedereen die dat wil te accepteren. De Overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast.

Aansprakelijkheidsverzekering

Vroeg of laat kunt u als ondernemer in aanraking komen met het aansprakelijkheidsrecht. Zo kunt u of één van uw werknemers betrokken zijn bij (verkeers-)ongevallen en geweldsplegingen en/of bedrijfsongevallen. U kunt ervoor kiezen dat risico door middel van het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering te verzekeren.

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u een bedrijf of beroep dan is het verstandig om een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 hebt u als ondernemer/kleine zelfstandige, ZZP-er en overigens ook als directeur grootaandeelhouder geen inkomenszekerheid meer in geval van arbeidsongeschiktheid. Er zijn verschillende typen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo kan de woonlasten-arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst bieden als u als gevolg van arbeidsongeschiktheid uw rente- en aflossingsbedragen niet meer kunt betalen, maar het meest verkochte product is toch de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond waarvan u in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak kunt maken op uitkering. Er worden voor dit soort aov’s hoge en lage premies gevraagd door verzekeraars. Bedenk dan dat een goedkope aov (bijvoorbeeld een starters- of budget-aov) bepaald niet altijd de beste is. Goedkope aov’s kennen veel dekkingsuitsluitingen. Het berekenen welk type verzekering voor u de beste aov is, komt neer op maatwerk, waarvoor specialistische kennis van bijvoorbeeld een assurantie-/verzekeringstussenpersoon vereist is.

De particuliere aov kent doorgaans twee verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria:

 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid.
  Daarvan is sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval stoornissen bestaan, welke door een arts objectief vastgesteld zijn. Deze stoornissen moeten door de medische wetenschap algemeen erkend zijn en u beperken in uw functioneren. Bovendien moet u minimaal 25% ongeschikt zijn voor de verzekerde beroepswerkzaamheden.
 2. Passende arbeid.
  Het komt soms voor dat na één jaar dekking op basis van de beroepsarbeidsongeschiktheid het passende arbeidcriterium geldt. Ook als u bijvoorbeeld uw beroep binnen twee jaar na het sluiten van de polis beëindigt, kennen sommige polissen een sanctie dat uw arbeidsongeschiktheid op basis van dit criterium wordt beoordeeld. Daarbij is eerst van arbeidsongeschiktheid sprake als bij u sprake is van een objectief medisch vast te stellen stoornis in relatie tot ziekte of ongeval, waardoor u voor ten minste 25% arbeidsongeschikt bent voor het verrichten van werkzaamheden die voor uw kracht en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op uw opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. De met passende arbeid te verdienen inkomsten moeten nog wel in een redelijke verhouding staan tot de door u in de drie jaren voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiende inkomsten.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als u directeur-grootaandeelhouder van uw bedrijf bent, kunt u ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, zoals wij zagen. Voorwaarde is wel dat u dan geen recht hebt op uitkeringen onder sociale verzekeringswetten, zoals die gelden voor werknemers. Bovendien komt niet iedere DGA voor een particuliere aov in aanmerking. Alleen als u op grond van uw aandelenbezit 50% of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering kan uitbrengen of als u een zodanig aandelenbelang hebt dat u niet tegen uw wil kan worden ontslagen voldoet u aan de criteria van de particuliere aov.

Verzekeringsfraude

Helaas wordt er rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering veel gefraudeerd. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade wegens verzekeringsfraude op circa 800 miljoen tot 1 miljard euro per jaar. Veel verzekeraars hebben tegenwoordig een uitgebreid anti-fraudebeleid. Omdat de privacy van u als verzekerde daarbij in het gedrang kan komen, heeft het Verbond van Verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in het leven geroepen. De laatste editie van deze Gedragscode dateert van 2011 en legt de mogelijkheden voor verzekeraars om door middel van een detective of een onderzoeksbureau nader onderzoek naar het doen en laten van de verzekerde te doen aan banden.

Assurantie-/verzekeringstussenpersonen

De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt meestal tot stand door bemiddeling van een assurantietussenpersoon. Deze kan voor u, als aspirant-verzekeringnemer, het beste beoordelen en berekenen welk aov-product het beste aov-product voor u is in relatie tot de door de verzekeraar te berekenen premie.

De verzuimverzekering is het meest voorkomende voorbeeld van een verzekering, die u als werkgever pleegt af te sluiten voor het risico van zieke werknemers van uw bedrijf gedurende de eerst twee jaren van de ziekte. Deze “ziekengeld”-verzekering kent soms een “conventionele” dekking. Daarbij worden de kosten van arbeidsongeschiktheid in geval van zieke werknemers volledig door de verzekeraar overgenomen met uitzondering van een eigen risicoperiode (van doorgaans één tot drie maanden). Aan deze verzekering zijn vaak hoge kosten verbonden in de vorm van hoge premies. Soms kent de verzuimverzekering een “stop-loss”-dekking. Die verzekering dekt alleen de kosten van uw zieke werknemers boven een van tevoren met de verzekeraar overeengekomen bedrag (“het eigen behoud”). Als werkgever kunt u er dus voor kiezen de kosten van zieke werknemers voor een groot deel voor eigen risico te nemen. Wat de beste oplossing voor uw bedrijf is, valt niet eenvoudig te berekenen en is sterk afhankelijk van de financiële omstandigheden en van de samenstelling van het personeelsbestand van uw bedrijf.

Sinds geruime tijd kunnen werkgevers er ook voor kiezen verzekeringen te sluiten, die zogenaamde WGA-uitkeringen verstrekken. Als u ervoor gekozen hebt het risico van langdurig verzuim van uw werknemers voor eigen rekening te nemen, kunnen verzekeraars dit risico van u als ondernemer overnemen. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De “WGA” vormt een onderdeel van de WIA (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). WGA-eigen risico-dragers¬verzekeringen nemen het risico van langdurig verzuim van werknemers (ge-durende tien jaar) van u over.

Een voorbeeld van een werknemersverzekering is de zogenaamde “WIA Excedentverzekering”. Deze verzekering dekt de zogenaamde bovenwettelijke aanvullingen voor uw werknemers met een inkomen boven de WIA-loongrens (2015: € 51.978,--). Ook als u als directeur in loondienst bent, kan een dergelijke verzekering voor u interessant zijn. U kunt ervoor kiezen dit soort verzekeringen onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket van uw onderneming te laten uitmaken.

Als ondernemer (als natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), als ZZP-er of als directeur-grootaandeelhouder kunt u een (al dan niet aanvullende) particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen betrekking hebben op het verstrekken van een uitkering in geval van derving van inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid, maar soms zijn vaste bedragen in geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd, die gekoppeld zijn aan een betalingsverplichting, die de ondernemer/zelfstandige voor langere termijn is aangegaan (de zogenaamde “lasten-aov”).

De lasten-arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het meest voorkomende voorbeeld van een “lasten-aov” is de aov voor huiseigenaren (“woonlasten-aov”). Doorgaans vormt de hypotheeklast een hoge kostenpost. Tot meerdere zekerheid wordt soms in het kader van een hypothecaire geldlening een levensverzekering met spaarelement gesloten. Doorgaans maakt een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een dergelijke levensverzekering onderdeel uit. Als dat niet het geval is, biedt de woonlasten-aov uitkomst teneinde te voorkomen dat bij arbeidsongeschiktheid noodgedwongen tot verkoop van de woning moet worden overgegaan. Met de uitkering van deze verzekering kunnen dan zowel rente- als aflossingsbedragen worden betaald. Net als iedere aov kent ook de woonlasten-aov verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria. Zo kunt u kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsdekking op basis van “het passende arbeid”-arbeidsongeschiktheidscriterium of voor een “WIA-volgende” dekking (op basis van het gangbare arbeidsongeschiktheidscriterium). Bij de WIA-volgende dekking wordt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van het UWV aangehouden.

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 heeft u als ondernemer/(kleine) zelfstandige en ook als directeur-grootaandeelhouder geen inkomenszekerheid meer. Als ZZP-er, zelfstandige, particulier in het algemeen of als directeur-grootaandeelhouder kunt u een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Aan deze verzekering zijn hoge kosten verbonden in de vorm van premie. Een goedkope aov (bijvoorbeeld een starters- of budget-aov) is bepaald niet altijd de beste; het berekenen welk type verzekering voor u de beste aov is komt neer op maatwerk, waarvoor specialistische kennis van bijvoorbeeld een assurantietussenpersoon vereist is.

De particuliere aov kent doorgaans twee verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria:

 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid.
  Daarvan is sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval stoornissen bestaan, welke door een arts objectief vastgesteld zijn. Deze stoornissen moeten door de medische wetenschap algemeen erkend zijn en u beperken in uw functioneren. Bovendien moet u minimaal 25% ongeschikt zijn voor de verzekerde beroepswerkzaamheden.
 2. Passende arbeid.
  Het komt soms voor dat na één jaar dekking op basis van de beroepsarbeidsongeschiktheid het passende arbeidcriterium geldt. Ook als u bijvoorbeeld uw beroep binnen twee jaar na het sluiten van de polis beëindigt, kennen sommige polissen een sanctie dat uw arbeidsongeschiktheid op basis van dit criterium wordt beoordeeld. Daarbij is eerst van arbeidsongeschiktheid sprake als bij u sprake is van een objectief medisch vast te stellen stoornis in relatie tot ziekte of ongeval, waardoor u voor ten minste 25% arbeidsongeschikt bent voor het verrichten van werkzaamheden die voor uw kracht en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op uw opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. De met passende arbeid te verdienen inkomsten moeten nog wel in een redelijke verhouding staan tot de door u in de drie jaren voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiende inkomsten.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Ook kan de DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, zoals wij zagen. Voorwaarde is wel dat hij geen recht heeft op uitkeringen onder sociale verzekeringswetten, zoals die gelden voor werknemers. Niet iedere DGA komt voor een particuliere aov in aanmerking, maar alleen als hij op grond van het aandelenbezit 50% of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering kan uitbrengen of als hij een zodanig aandelenbelang heeft dat hij niet tegen zijn wil kan worden ontslagen.

Verzekeringsfraude

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade wegens verzekeringsfraude op circa 800 miljoen tot 1 miljard euro per jaar. Veel verzekeraars hebben tegenwoordig een uitgebreid anti-fraudebeleid. Omdat de privacy van u als verzekerde daarbij in het gedrang kan komen, heeft het Verbond van Verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in het leven geroepen. De laatste editie van deze Gedragscode dateert van 2011 en legt de mogelijkheden voor verzekeraars om door middel van een detective of een onderzoeksbureau nader onderzoek naar het doen en laten van de verzekerde te doen aan banden.

Tot een persoonlijk onderzoek kan dan ook alleen worden overgegaan als voldaan is aan de vereisten van proportionaliteit (op grond waarvan een verzekeraar zorgvuldig zijn eigen belangen bij het uitvoeren van het onderzoek moet afwegen tegen die van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde) en subsidiariteit (op grond waarvan de verzekeraar zich moet afvragen of het instellen van een persoonlijk onderzoek het enige onderzoeksmiddel om achter de feiten te komen is of dat er andere onderzoeksmogelijkheden zijn, die tot minder of geen inbreuk op de per-soonlijke levenssfeer van de verzekerde leiden, maar wel hetzelfde resultaat kunnen opleveren). Het observatieonderzoek door middel van camera en/of microfoon is het meest voorkomende persoonlijk onderzoek. Rechters toetsen of verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek hebben nageleefd. Als een verzekeraar tot de onderbouwde conclusie komt dat het gerechtvaardigd is om het vragen van (nadere) medewerking van de verzekerde aan de beoordeling van diens arbeidsongeschiktheid geen zin heeft, mag tot het inzetten van het veel zwaardere middel van het persoonlijk onderzoek worden overgegaan. Maar als er alternatieve onderzoeksmethoden voorhanden zijn en onbenut zijn gebleven, loopt de verzekeraar het risico dat het tegen veel kosten verkregen onderzoeksrapport als onrechtmatig bewijs uitgesloten wordt, zoals het Gerechtshof Den Bosch op 4 september 2012 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9465) heeft beslist, welk arrest door het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, bij arrest van 18 april 2014 werd bekrachtigd (ECLI:NL:HR:2014/942).

Assurantie-/verzekeringstussenpersonen

De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt meestal tot stand door bemiddeling van een assurantietussenpersoon. Deze kan voor u, als aspirant-verzekeringnemer, het beste beoordelen en berekenen welk aov-product het beste aov-product voor u is in relatie tot de door de verzekeraar te berekenen premie. In de loop van de jaren is de zorgplicht van de assurantietussenpersonen aanzienlijk uitgebreid. Op 1 januari 2006 werd de Wet Financiële Dienstverlening WFD van kracht, op 1 januari 2007 vervangen door de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Met de inwerkingtreding van deze wetten is een publiekrechtelijk kader geschapen waarvan de publiekrechtelijke zorgplicht wordt getoetst. In 2003 bepaalde de Hoge Raad (10 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0122) dat tot de taak van de assurantietussenpersoon ook behoort het tijdig opmerkzaam maken van de verzekeringnemer op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Dit arrest heeft de basis gevormd voor een stroom van jurisprudentie over de zorgplicht van de assurantietussenpersoon.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: