Menu
JPR Advocaten

Algemene voorwaarden versus algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

De term “algemene leveringsvoorwaarden” wordt in het dagelijks gebruik wel eens inwisselbaar gebruikt voor de term “algemene voorwaarden.” Dit is niet helemaal juist. Algemene leveringsvoorwaarden zijn een bijzonder soort algemene voorwaarden, of nog beter; leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden. De leveringsvoorwaarden zien – zoals de naam al aangeeft – op de levering van een product of een dienst. Voor zover de levering van een product of dienst centraal staat in een overeenkomst, dan worden algemene voorwaarden vaak aangeduid als “leveringsvoorwaarden.” Leveringsvoorwaarden komen vaak voor in combinatie met verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden.

Door het opstellen van heldere en nauwkeurige algemene leveringsvoorwaarden, weten partijen bij het sluiten van de overeenkomst wat hun (juridische) positie is. Discussies hierover in een later stadium kunnen grotendeels voorkomen worden. Daarnaast kunnen algemene (leverings)voorwaarden de risico’s en aansprakelijkheid van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperken. Hiervoor is het wel van belang dat de dwingende wettelijke kaders – met name op het gebied van het contractenrecht - niet worden overschreden. Laat dit dus checken door een advocaat.

Dwingende wettelijke kaders

De wet kent voor algemene voorwaarden een aantal dwingende wettelijke regels. Afhankelijk van het soort wederpartij, gelden er andere dwingende wettelijke eisen. Er bestaan grofweg drie soorten wederpartijen: I) consumenten II) kleine ondernemingen en III) grote ondernemingen.

Consument

Onder consument wordt verstaan: “een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.” Voor deze categorie geldt dat er veel wettelijke bepalingen van toepassing zijn die de consument beschermt. De wet kent voor consumenten een zogenaamde “zwarte” en een “grijze” lijst met bedingen die in algemene voorwaarden kunnen voorkomen. Bedingen die op de zwarte lijst staan, worden als onredelijk bezwaren aangemerkt en zijn om die reden vernietigbaar. Vernietigbaar houdt in dat in het geval een consument bezwaar maakt tegen een bepaling/beding in de algemene voorwaarden, deze bepaling niet (meer) geldt en de gebruiker van de algemene voorwaarden zich hierachter niet meer kan verschuilen.

Voor bedingen die op de grijze lijst staan vermeld, geldt dat deze bedingen vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Het verschil met de zwarte lijst is dat het vermoeden van onredelijk bezwaardheid nog kan worden weerlegd door de gebruiker van de algemene voorwaarden. Dit zal niet (altijd) eenvoudig zijn. In het geval u (veel) overeenkomsten sluit met consumenten, dan doet u er verstandig aan om uw algemene voorwaarden in lijn met de zwarte en grijze lijsten op te stellen.

Naast de (dwingendrechtelijke) eis dat bedingen in de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn, bepaalt de wet voorts dat de consument een redelijke mogelijkheid dient te krijgen om kennis te nemen van de leveringsvoorwaarden en/of algemene voorwaarden. Met andere woorden dient u ervoor zorg te dragen dat de algemene leveringsvoorwaarden aan de consument ter hand worden gesteld.

Kleine ondernemingen

Dan volgt de categorie kleine ondernemingen. Voor deze groep geldt voor een groot deel hetzelfde als de groep consumenten. Het verschil zit hem met name in de toepasselijkheid van de zwarte en grijze lijst. Deze lijsten gelden in beginsel alleen voor consumenten. Voor de kleine ondernemingen geldt de open norm dat bedingen niet onredelijk bezwarend mogen zijn, maar wordt deze norm dus niet nader ingevuld met de zwarte en grijze lijst. In een enkel geval heeft de rechter aan de grijze en zwarte lijsten een zogenaamde reflexwerking toegekend voor (zeer) kleine ondernemingen. Dit houdt in dat deze (zeer) kleine ondernemingen ook een beroep konden doen op de grijze en zwarte lijsten. Dit is echter uitzonderlijk. Een beroep op de zogenaamde reflexwerking zal doorgaans niet door de rechter worden gehonoreerd.

Grote ondernemingen

Voor grote ondernemingen gelden veel minder dwingende eisen die de wet oplegt. De algemene leveringsvoorwaarden worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Voor zover uw uw contractspartij kwalificeert als grote onderneming, dan kan een beding in de algemene leveringsvoorwaarden enkel buiten toepassing worden gelaten indien het beding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hiervan is niet snel sprake. Daarbij komt dat de rechter bij de beoordeling van een beding een terughoudende toets dient toe te passen.

Leveringsbepalingen

Zoals reeds eerder opgemerkt, zien de algemene leveringsvoorwaarden op de levering van een product of een dienst. In de algemene leveringsvoorwaarden kunnen – afhankelijk van de soort overeenkomst – bepalingen worden opgenomen die bijvoorbeeld iets zeggen over de plaats van de levering, de levertijd, over het transport of over het moment dat het risico van het geleverde overgaat. Na levering kan nog installatie en/of onderhoud volgen. Ook deze onderwerpen dienen – voor zover van belang - in de algemene leveringsvoorwaarden geregeld te worden. Tot slot dienen de algemene leveringsvoorwaarden aan te geven wanneer een geleverd product of een geleverde dienst is geaccepteerd, waarna een klachtenregeling of een garantietermijn aan de orde kan komen. Houd bij het opstellen van de leveringsvoorwaarden steeds rekening met de identiteit van de wederpartij en met de aard van de overeenkomst. Op die manier kunnen algemene voorwaarden “op maat gesneden worden” en bewerkstelligen algemene leveringsvoorwaarden het juiste effect. Het is dus raadzaam om de leveringsvoorwaarden tijdig door een advocaat te laten checken.

Incoterms

Mochten uw leveringsvoorwaarden zien op het internationaal transporteren van goederen, dan is het raadzaam om aansluiting te zoeken bij de zogenaamde “Incoterms.” Incoterms is de afkorting van “International Commercial Terms” en bevatten regels over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. De regels luiden wereldwijd hetzelfde. De Incoterms regelen (onder meer): I) de verplichtingen van de koper en verkoper, II) wie tot waar het transport regelt, III) wie zorg dient te dragen voor vergunningen, verzekeringen, machtigingen etc. en IV) het moment waarop de risico’s en kosten overgaan van de verkopende partij naar de kopende partij. De Incoterms (2010) kennen 11 verschillende soorten (Ex works (EXW), Free Carrier (FCA), Carriage Paid to (CPT), Carriage and Insurance Paid to (CIP), Delivered at Terminal (DAT), Delivered at Place (DAP), Delivered Duty Pay (DDP), Free Alongside Ship (FAS), Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Cost, Insurance and Freight (CIF)).

Afsluitend

Stem uw algemene leveringsvoorwaarden goed af op uw wederpartij alsmede de aard van de overeenkomst. Op die manier kunnen risico’s en aansprakelijkheden zo goed als mogelijk beperkt worden, zonder dat het risico wordt gelopen dat een bepaling c.q. beding vernietigbaar is en niet meer geldend is tussen partijen. Voor zover u internationaal goederen transporteert, sluit dan in uw leveringsvoorwaarden aan bij de Incoterms.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: