Menu
JPR Advocaten

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een bemiddelingsovereenkomst waarbij de opdrachtgever en de opdrachtnemer (de handelsagent) overeenkomen dat de handelsagent tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten zal bemiddelen en deze eventueel op naam en voor rekening van de opdrachtgever zal sluiten. De handelsagent mag geen ondergeschikte zijn van de opdrachtgever. De overeenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Het belangrijkste verschil tussen de agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst is dat bij agentuur geen contract tot stand komt tussen de agent en de afnemer (maar tussen de opdrachtgever en de afnemer) en bij distributie de distributeur op eigen naam met afnemers handelt.

Om te voorkomen dat een agentuurcontract het karakter van een arbeidsovereenkomst krijgt (met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien) is het belangrijk dat de opdrachtgever niet beschikt over vergaande instructie- en controlebevoegdheden. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding/ondergeschiktheid; een handelsagent moet op zelfstandige wijze zijn werkzaamheden kunnen uitoefenen.
Aangezien een handelsagent volledig afhankelijk is van het verdienen van een provisie, heeft de Europese wetgever vastgesteld dat deze personen/bedrijven extra bescherming genieten. Een Europese richtlijn is in de wetgeving van de lidstaten van de EU-landen verwerkt.

Op een aantal punten hebben de lidstaten de bevoegdheid andere of verdergaande regelingen te treffen dan in de richtlijn aangegeven. Bij het opmaken van een agentuurovereenkomst moet dan ook worden nagegaan of er specifieke wetgeving op het gebied van de agentuurovereenkomst bestaat. Ter bescherming van de positie van de handelsagent bevat de Nederlandse wet een groot aantal bepalingen die van dwingend recht zijn. Als daarvan afgeweken wordt zijn die afwijkingen dus niet van toepassing.
In een agentuurovereenkomst worden tal van onderwerpen geregeld; enkele voorbeelden:

 • benoeming van de agent tot al dan niet exclusief agent van de opdrachtgever in een nader omschreven gebied en/of voor bepaalde afnemers;
 • regeling omtrent de bevoegdheden die de agent krijgt;
 • omschrijving van de door de bemiddeling van de agent te verhandelen goederen;
 • regeling omtrent het verlenen van service;
 • de verplichting van de opdrachtgever om de handelsagent op de hoogte te stellen van aanvaarding, weigering of niet uitvoeren van orders;
 • ondersteuning van de handelsagent onder meer door ter beschikking stellen van informatie over de producten, monsters, reclamemateriaal, marktonderzoek en dergelijke;
 • aan de handelsagent doorgeven van mogelijke orders van afnemers in het contractgebied die zich rechtstreeks tot de opdrachtgever hebben gewend;
 • de aard en de hoogte van de vergoeding voor de agent en de basis waarop deze berekend wordt;
 • het recht op provisie voor opdrachten die zonder bemiddeling van de handelsagent tot stand zijn gekomen en voor opdrachten die na het einde van de agentuurovereenkomst zijn verstrekt;
 • regeling omtrent de vergoeding van onkosten;
 • de klantenvergoeding (goodwill) die bij het einde van de agentuurovereenkomst zal worden betaald;
 • een minimum omzetverplichting;
 • enz.


De te regelen onderwerpen zijn dus gevarieerd en talrijk. Er moet voor worden gewaakt dat bepalingen van dwingend recht in acht worden genomen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: