Menu
JPR Advocaten

Versobering kindregelingen en de gevolgen voor alimentatie

Geschreven op 1 oktober 2012  •  Auteur:
Versobering kindregelingen en de gevolgen voor alimentatie

Al op 21 januari 2014 is door mij een artikel geschreven over het wetsvoorstel Wet Hervorming Kindregelingen, welk wetsvoorstel op 3 september 2013 door het Kabinet was doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Tijdens de lunchbijeenkomsten voor verwijzers welke door de sectie georganiseerd zijn in september jl. is door mij uitgebreid stil gestaan bij de versobering van de kindregelingen.

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Per 1 januari 2015 zal er een versobering van de kindregelingen plaatsvinden. Het aantal kindregelingen wordt verminderd, van 11 regelingen naar 4. Deze versobering moet een kostenbesparing opleveren van 880 miljoen euro. Daarnaast beoogt het kabinet een vereenvoudiging van het stelsel, verhoging van de arbeidsparticipatie en inkomensondersteuning van de laagste inkomens.

In het onderstaande een opsomming van de regelingen welke verdwijnen:
1. Aftrekpost levensonderhoud voor kinderen, te weten het zogenaamd fiscaal voordeel in verband met het betalen van kinderalimentatie;
2. en 3. Een (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;
4. Ouderschapsverlofkorting;
5. 20% aanvullingsregelingen voor alleenstaande ouders met uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, AOW, Anw);
6. Tegemoetkoming ouders schoolkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar (afgeschaft per 1 augustus 2015);
7. Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen per 1 januari 2015. Deze ouders krijgen recht op twee keer de kinderbijslag.

De versobering van de kindregelingen heeft gevolgen voor het berekenen van (kinder)alimentatie. Door het verdwijnen van het fiscaal voordeel zal de draagkracht van de alimentatie betalende ouder afnemen. De teruggave bij een IB-tarief van 42% is nu voor een kind van 0 tot 6 jaar € 28,70 netto per maand, voor een kind van 6 tot 12 jaar € 35,00 netto per maand en voor een kind van 12 tot 18 jaar € 40,60 netto per maand. Door het afschaffen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting zal de draagkracht van de verzorgende ouder afnemen. Deze korting bedraagt nu € 78,92 netto per maand, te verhogen tot maximaal € 188,83 netto per maand.


Kind gebonden budget
Om de afschaffing van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting enigszins te compenseren komt met ingang van 1 januari aanstaande de zogenaamde alleenstaande-ouder op het kind gebonden budget. Alleenstaande ouders zonder toeslagpartner kunnen een extra kind gebonden budget ontvangen van maximaal € 3.050,00 op jaarbasis.
Welk bedrag kunt u aan kind gebonden budget ontvangen per 1 januari 2015 (voor zover nu bekend)?


1.
De bedragen voor het kind gebonden budget voor 2015 zijn:
1 kind € 1.032,00
2 kinderen € 1.823,00
3 kinderen € 2.006,00
> 3 kinderen € 106,00 erbij voor elk volgend kind
2.
Het totaalbedrag aan kind gebonden budget wordt verhoogd met € 213,00 voor elk kind dat 12 tot en met 15 jaar is en met € 296,00 voor elk kind dat 16 of 17 jaar is.
3.
Wanneer een alleenstaande ouder geen toeslagpartner heeft wordt het bedrag verhoogd met € 3.050,00.
4.
Vervolgens moet het toetsingsinkomen berekend worden (indien er een partner is moet ook dit inkomen meegenomen worden). Op het toetsingsinkomen wordt een drempelinkomen van € 19.767,00 in mindering gebracht, over het bedrag wat dan resteert wordt 7,6% berekend, het zogenaamde kortingsbedrag.
5.
Het totaal bedrag van 1, 2 en 3 samen wordt verminderd met het kortingsbedrag onder 4. Het resultaat is het kind gebonden budget waarop u recht heeft.
Voorbeeld: alleenstaande ouder geen toeslag partner
2 kinderen, € 1.823,00 1 kind is 12 jaar, kind gebonden budget wordt verhoogd met € 213,00, is € 2.036,00 plus € 3.050,00 is € 5.086,00.
Toetsingsinkomen bedraagt € 25.000,00 -/- € 19.767,00 is € 5.233,00 x 7,6% is € 398,00 korting. Te ontvangen kind gebonden budget € 5.086,00 -/- € 398,00 is € 4.688,00 per jaar.
Hoe wordt per 1 januari 2015 omgegaan met de nieuwe wijze van berekenen van het kind gebonden budget en het verdwijnen van het fiscaal voordeel?


Voor het berekenen van de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen heeft de zogenaamde “Expertgroep Alimentatienormen” op 18 november 2014 aanbevolen de behoefte van de kinderen te verlagen met het totale kind gebonden budget. Eén en ander kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien, nu het door de verzorgende ouder ontvangen kind gebonden budget gelijk is of meer is dan de behoefte van het kind. In die gevallen is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet verzorgende, ouder.

Daarnaast heeft de Expertgroep geconcludeerd dat door het wijzigen van fiscale wetgeving en de wijziging van regelgeving van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.

In december zullen de financiële en fiscale gegevens bekend zijn, welke nodig zijn voor het berekenen van alimentatie. In december 2014 worden de bedragen van de kindregelingen zoals deze gaan gelden in 2015, gepubliceerd op de site www.kindregeling.nl. De verwachting is dan ook dat wij vanaf half december u exact kunnen informeren over de gevolgen van het gewijzigde systeem. Gelet op de komende veranderingen is het verstandig om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Mocht het bovenstaande vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de sectie Familierecht.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: