Menu
JPR Advocaten

Vereenvoudiging van het kinderalimentatiestelsel

Geschreven op 6 september 2012  •  Auteur:
Vereenvoudiging van het kinderalimentatiestelsel

Vereenvoudiging van het kinderalimentatiestelsel

Zowel de partneralimentatie als kinderalimentatie staan volop in de belangstelling. Mijn kantoorgenote mevrouw mr. M.M.H. Ceelen heeft recentelijk een stuk geschreven over de mogelijk te verkorten duur van het betalen van partneralimentatie. Voor wat betreft de kinderalimentatie staat de wijze waarop deze berekend wordt in de belangstelling. Het is een breed gedragen ervaring dat de wijze van het berekenen van kinderalimentatie onnodig ingewikkeld is en niet transparant zou zijn. Een en ander zou er toe leiden dat kinderalimentatie in veel gevallen moeizaam, dan wel niet, wordt betaald.

De politiek zoekt de oplossing in het onder meer transparant maken van de normen, het relativeren van het draagkrachtprincipe en het preferent maken van de kinderalimentatievordering ten opzichte van andere schuldeisers.

De inzet is om het systeem te vereenvoudigen, waarbij het belang van het kind voorop staat. De voorkeur gaat uit naar een zogenaamd forfaitair systeem: voor het bepalen van de draagkracht wordt uitgegaan van vaste bedragen die niet gespecificeerd worden. In het nieuwe systeem gaat het er om welk bedrag iedere onderhoudsplichtige, gelet op de belangen van het kind, wordt geacht beschikbaar te hebben voor het kind.

De behoefte van ieder kind wordt op de gebruikelijke wijze bepaald. Nieuw is dat aan de hand van het netto-jaarinkomen van beide ouders in het laatste volledige kalenderjaar van samenwonen wordt gerekend, met een eenvoudiger tabel.

Wat verandert is dat de omgang in de behoefte wordt verdisconteerd. Thans is het zo dat de onderhoudsplichtige voor elke dag dat een kind bij hem/haar verblijft, rekening mag houden met € 5,00 omgangskosten. Door nu de omgang in de behoefte te verdisconteren, zal dit betekenen dat de onderhoudsplichtige ouder door de tijd die een kind bij hem/haar doorbrengt, al een stukje voldoet van de behoefte door de kosten die de andere ouder op dat moment bespaart op de kosten voor eten, drinken, stookkosten, douchen, etc. Deze kosten worden verrekend in een korting van in principe 15% op de behoefte van het kind. Doordat deze kosten in mindering komen op de behoefte – en niet langer op de draagkracht – hebben deze kosten geen voorrang meer op de vast te stellen bijdrage. Door slechts te rekenen met bepaalde basiskosten, is het de bedoeling dat de berekening van de draagkracht eenvoudiger en meer voorspelbaar zal worden. De verwachting is dat in het nieuwe systeem ook bij lagere inkomens vaker draagkracht aanwezig zal zijn, zodat na scheiding wordt voorkomen dat eventuele armoede wordt afgewenteld op de verzorgende ouder.

Onderhoudsplichtigen zullen in de toekomst meer dan nu moeten uitleggen als zij van mening zijn dat zij niet over enige draagkracht beschikken, of over minder draagkracht dan uit de tabellen blijkt en waarom van hen niet verlangd kan worden dat zij deze alimentatie betalen. Wel zal er een zogenaamde aanvaardbaarheidstoets gaan gelden. Ouders die menen dat zij de alimentatie niet of niet in zijn geheel kunnen betalen vanwege gedragingen welke niet aan henzelf te wijten zijn, kunnen zich beroepen op een hardheidsclausule.

De hoop is dat door het creëren van een nieuw systeem onderhoudsplichtigen bij scheiding direct weten wat ze moeten gaan betalen, zodat de uitkomsten minder onzeker zijn en het voor ouders gemakkelijker wordt zaken in overleg met elkaar te regelen. Of deze hoop terecht is, moeten we afwachten. Helaas leert de ervaring dat financiën vaak een moeizaam onderwerp van gesprek is. En als er zich een wijziging van omstandigheden voordoet aan de financiële kant van één van de ouders, zal de alimentatie altijd herzien kunnen worden.

Het betalen van kinderalimentatie wordt vaak gekoppeld aan het wel of niet zien van de kinderen door de onderhoudsplichtige ouder. Alimentatie is geen ‘kijkgeld’. De ervaring leert dat wanneer de zorg- en contactregeling goed loopt, de kinderalimentatie eerder wordt betaald. Los van de vraag of hier nu een eenvoudige of ingewikkelde berekening aan ten grondslag ligt.

Op dit moment is het nog onzeker of er een nieuw systeem gaat komen. In het najaar wordt hier definitief een beslissing over genomen.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: