Menu
JPR Advocaten

Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie

Geschreven op 19 december 2012  •  Auteur: Marthe Ceelen
Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie

De wijze waarop de kinderalimentatie moet worden berekend wijzigt per 1 april 2013. Het belangrijkste doel van deze wijziging is een rechtvaardiger en eenvoudiger systeem. Partijen zouden op deze wijze meer inzicht in het systeem krijgen waardoor zij een vastgestelde alimentatie eerder accepteren en er minder discussie over zou bestaan.

Het uitgangspunt voor de hoogte van de kinderalimentatie blijft de behoefte van het kind enerzijds en de draagkracht van de ouders anderzijds. Het nieuwe systeem zal hieronder stapsgewijs uiteengezet worden.

Stap 1

Net als in het huidige systeem dient eerst het netto gezinsinkomen te worden vastgesteld. Het netto gezinsinkomen wordt gevormd door het netto besteedbaar inkomen van vader op te tellen bij het netto besteedbaar inkomen van moeder, beiden ten tijde van het uiteengaan van partijen;

Stap 2

Met dit gevonden netto gezinsinkomen kan aan de hand van een tabel de behoefte van een kind
worden afgelezen. Nieuw in dit systeem is dat de niet-dagelijks verzorgende ouder een zogenaamde ‘zorgkorting’ krijgt. Die zorgkorting wordt bepaald op grond van de mate waarin die ouder mede voor het kind zorgt. De zorgkorting varieert van 15 % (‘weekend-vader’) tot 35 % van de behoefte van het kind. De zorgkorting vervangt de vroegere ‘verblijfskosten’ van € 5,-- per kind per zorg-dag. De alimentatie wordt verminderd met de zorgkorting;

Stap 3

De draagkracht van ieder der ouders wordt, anders dan in het huidige systeem, bepaald aan de hand van een tabel. Men dient eerst het netto besteedbaar inkomen van iedere ouder afzonderlijk vast te stellen. Dit is het netto inkomen voorzien van een aantal correcties. Vervolgens kijkt men in deze tabel welke draagkracht bij dit netto inkomen hoort. Dit systeem gaat derhalve uit van forfaitaire lasten. Er wordt geen rekening meer gehouden met de werkelijke lasten;

Stap 4

De behoefte wordt verdeeld over de draagkracht van de beide ouders. Iedere ouder wordt verondersteld naar rato van draagkracht in de behoefte van het kind te voorzien. De niet-dagelijks verzorgende ouder betaalt het gevonden bedrag, verminderd met de zorgkorting, aan de dagelijks verzorgende ouder. Is de gezamenlijke draagkracht lager dan de behoefte van het kind, dan wordt de bijdrage van de niet-dagelijks verzorgende ouder met een evenredig deel van de zorgkorting verrminderd;

Stap 5

Bij deze laatste stap vindt er een aanvaardbaarheidstoets plaats. Als de alimentatieplichtige onvoldoende draagkracht heeft om de berekende alimentatie te betalen, kan de Rechtbank de alimentatie op een lager bedrag vaststellen. De rechter beoordeelt of in redelijkheid met alle omstandigheden rekening is gehouden;

Het nieuwe systeem heeft een aantal voordelen ten opzichte van het huidige systeem. Door het invoeren van de zorgkorting wordt beter tegemoet gekomen aan de alimentatie-betalende ouder, die ook een deel van de zorg voor het kind op zich neemt. Op dit moment krijgt die ouder slechts € 5,-- per kind per zorg-dag ‘korting’ op zijn draagkracht, maar op die regeling is veel kritiek.
Daarnaast lijkt het loslaten van werkelijke lasten redelijk, nu men onredelijk hoge lasten voor eigen rekening dient te nemen zonder dat dit invloed heeft op de draagkracht voor de betaling van kinderalimentatie. In beginsel heeft men dergelijke lasten immers in eigen hand.

Óf deze nieuwe regeling daadwerkelijk een vereenvoudiging oplevert, is de vraag. Ik betwijfel of ouders nu meer inzicht krijgen in de wijze waarop kinderalimentatie wordt vastgesteld. Het berekenen van het gezinsinkomen is voor ouders niet eenvoudig en de toegevoegde aanvaardbaarheidstoets zal vermoedelijk nog steeds tot discussies tussen partijen leiden.

We zullen zien!


Marthe Ceelen
Mr. M.M.H. Ceelen

Marthe Ceelen is advocaat bij JPR Advocaten en werkzaam in het Familierecht. Haar specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: alimentatie, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, mediation en erfrecht. Marthe is sinds 1993 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: