Menu
JPR Advocaten

Modernisering NV-recht

Geschreven op 23 juli 2013  •  Auteur: Marjolein van Leeuwen
Modernisering NV-recht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht in werking getreden. Dit was één van de onderdelen van de modernisering van het Nederlands vennootschapsrecht. Het NV-recht, is inmiddels net als het BV-recht onderzocht. Op 15 juli 2013 heeft de Commissie Vennootschapsrecht, onder aanvoering van mr. A. Hammerstein, in dat kader een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en in die brief geadviseerd over mogelijke wijzigingen in het NV-recht.

In de brief van de Commissie Vennootschapsrecht wordt aangegeven dat het verstandig is te wachten met het doorvoeren van substantiële wijzigingen in het NV-recht, tot blijkt hoe de wijzigingen in het BV-recht zich in de praktijk hebben ontwikkeld. De Commissie Vennootschapsrecht acht het uit het oogpunt van consistentie in de wet echter wel wenselijk dat een aantal wijzigingen in het NV-recht wordt doorgevoerd. Daarom heeft de Commissie Vennootschapsrecht in de brief van 15 juli 2013 de volgende technische verbeterpunten opgesomd, die naar de mening van de Commissie Vennootschapsrecht op korter termijn ingevoerd zouden moeten worden.

 • Het schrappen van een verplicht maatschappelijk kapitaal voor de NV;
 • Het schrappen van de euro als verplichte valuta;
 • Het invoeren van een nieuw orgaan bestaande uit houders van aandelen van een bepaalde soort, met daaraan verbonden het recht om besluiten op specifieke onderwerpen te nemen;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om al dan niet vergaderrechten aan certificaathouders toe te kennen en de invoering van het begrip ‘vergadergerechtigden’;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om (later) bij overeenkomst stemrecht aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder toe te kennen;
 • Het wijzigen/vereenvoudigen besluitvorming buiten vergadering in die zin dat alle vergadergerechtigden met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om vergaderingen buiten Nederland plaats te laten vinden;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om bij de statuten te verduidelijken wanneer er sprake is van ontstentenis/belet en hoe er wordt voorzien in tijdelijk vervanging van een of meer bestuurders of commissarissen in een zodanig geval;
 • Het wijzigen van de term “algemene vergadering van aandeelhouders” in “algemene vergadering”;
 • Het afschaffen van de 10%-grens bij inkoop van eigen aandelen ;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om in de akte van oprichting te bepalen dat de vennootschap wordt verbonden voor het betalen van de kosten die met de oprichting verband houden.

Of en zo ja in hoeverre de voornoemde verbeterpunten zullen worden ingevoerd, is nog niet bekend. Bovendien is nog niet bekend op welke termijn dat zal gaan gebeuren. In ieder geval is ook het NV-recht inmiddels in beweging gezet en kan gezegd worden dat het nog wel even duurt voordat de modernisering van het Nederlands vennootschapsrecht is afgerond.

Lees hier de brief van de Commissie Vennootschapsrecht.


Marjolein van Leeuwen
Mr. M. van Leeuwen

Marjolein van Leeuwen is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: vennootschapsrecht, fusies en overnames en contracten- en procesrecht. Marjolein is sinds 2007 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: