Menu
JPR Advocaten

Modernisering NV-recht

Geschreven op 23 juli 2013  •  Auteur: Marjolein van Leeuwen
Modernisering NV-recht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht in werking getreden. Dit was één van de onderdelen van de modernisering van het Nederlands vennootschapsrecht. Het NV-recht, is inmiddels net als het BV-recht onderzocht. Op 15 juli 2013 heeft de Commissie Vennootschapsrecht, onder aanvoering van mr. A. Hammerstein, in dat kader een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en in die brief geadviseerd over mogelijke wijzigingen in het NV-recht.

In de brief van de Commissie Vennootschapsrecht wordt aangegeven dat het verstandig is te wachten met het doorvoeren van substantiële wijzigingen in het NV-recht, tot blijkt hoe de wijzigingen in het BV-recht zich in de praktijk hebben ontwikkeld. De Commissie Vennootschapsrecht acht het uit het oogpunt van consistentie in de wet echter wel wenselijk dat een aantal wijzigingen in het NV-recht wordt doorgevoerd. Daarom heeft de Commissie Vennootschapsrecht in de brief van 15 juli 2013 de volgende technische verbeterpunten opgesomd, die naar de mening van de Commissie Vennootschapsrecht op korter termijn ingevoerd zouden moeten worden.

 • Het schrappen van een verplicht maatschappelijk kapitaal voor de NV;
 • Het schrappen van de euro als verplichte valuta;
 • Het invoeren van een nieuw orgaan bestaande uit houders van aandelen van een bepaalde soort, met daaraan verbonden het recht om besluiten op specifieke onderwerpen te nemen;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om al dan niet vergaderrechten aan certificaathouders toe te kennen en de invoering van het begrip ‘vergadergerechtigden’;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om (later) bij overeenkomst stemrecht aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder toe te kennen;
 • Het wijzigen/vereenvoudigen besluitvorming buiten vergadering in die zin dat alle vergadergerechtigden met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om vergaderingen buiten Nederland plaats te laten vinden;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om bij de statuten te verduidelijken wanneer er sprake is van ontstentenis/belet en hoe er wordt voorzien in tijdelijk vervanging van een of meer bestuurders of commissarissen in een zodanig geval;
 • Het wijzigen van de term “algemene vergadering van aandeelhouders” in “algemene vergadering”;
 • Het afschaffen van de 10%-grens bij inkoop van eigen aandelen ;
 • Het invoeren van de mogelijkheid om in de akte van oprichting te bepalen dat de vennootschap wordt verbonden voor het betalen van de kosten die met de oprichting verband houden.

Of en zo ja in hoeverre de voornoemde verbeterpunten zullen worden ingevoerd, is nog niet bekend. Bovendien is nog niet bekend op welke termijn dat zal gaan gebeuren. In ieder geval is ook het NV-recht inmiddels in beweging gezet en kan gezegd worden dat het nog wel even duurt voordat de modernisering van het Nederlands vennootschapsrecht is afgerond.

Lees hier de brief van de Commissie Vennootschapsrecht.


Marjolein van Leeuwen
Marjolein van Leeuwen

“Fusie- en overnametrajecten zijn doorgaans complex en heel intensief. De tijdsdruk is groot. Vandaag krijg je stukken aangeleverd en morgen moeten de contracten klaarliggen. Je moet het vertrouwen van de klant hebben en nauw samenwerken. Ieder traject en ieder contract is anders. Dat maakt het telkens opnieuw ongelooflijk uitdagend en dynamisch.

Mijn aanpak is daadkrachtig en pragmatisch. Ik neem graag de lead in dergelijke transactieprocessen, zodat de klant op mij kan leunen en vertrouwen. Waar nodig vormen we een multidisciplinair team met collega’s van andere secties. Door onze gezamenlijke inzet kunnen we het belang van onze klanten het best dienen.

Ik sta er altijd voor open om met ondernemers te sparren. In die gesprekken is het mooi om de kennis die ik als advocaat heb opgedaan, in te brengen.”

Over Marjolein

Marjolein is sinds 2007 advocaat bij JPR Advocaten en partner vanaf 2018. Zij houdt zich bezig met fusies en overnames, het opstellen van (internationale) overeenkomsten en staat ondernemers bij in geschillen. In 2013 rondde Marjolein haar Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht af. Naast haar werk als advocaat zet ze zich graag in voor de regio en heeft ze diverse bestuursfuncties bekleed. Marjolein deelt haar netwerk graag met anderen. Marjolein wordt door haar klanten gewaardeerd en is prettig in de omgang.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: