Menu
JPR Advocaten

Let op intellectuele eigendomsrechten bij overdracht van onderneming

Geschreven op 11 februari 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Let op intellectuele eigendomsrechten bij overdracht van onderneming

Stel, u koopt of verkoopt een (gedeelte van een) onderneming. Vergeet dan niet aandacht te besteden aan de intellectuele eigendomsrechten.

Wanneer een partij haar onderneming verkoopt en overdraagt aan een andere onderneming, is het gebruikelijk dat partijen hiertoe gezamenlijk afspraken maken en deze afspraken vastleggen in een overeenkomst, zodat het voor iedere partij duidelijk is welke rechten en plichten zij heeft. De praktijk leert ons helaas dat het nogal eens voorkomt dat bij de koop en verkoop van een onderneming wordt vergeten iets op te nemen over de intellectuele eigendomsrechten.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de handelsnaam en het logo van de onderneming? Mag de kopende partij de naam en/of het logo van de verkopende partij gebruiken en zo ja, mag dat voor onbepaalde tijd? Op het moment dat partijen hierover niets afspreken, bestaat de kans dat partijen in een voor eenieder ongewenste discussie verwikkeld raken, waarbij kostbare en tijdrovende procedures niet zijn uitgesloten.

Recent heeft zich een kwestie afgespeeld waarbij het de vraag was of de koper het logo van de verkoper mocht hanteren op onder andere haar briefpapier, bedrijfsauto’s, visitekaartjes en bedrijfskleding. Partijen hadden in 2013 een koopovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst waren duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van onder andere de koopprijs, de datum van levering, de klanten en het bestuur. Voorts hadden partijen duidelijke afspraken gemaakt over het (tijdelijke) gebruik van de statutaire naam van de onderneming. Echter, partijen hadden in de overeenkomst niets vastgelegd terzake de intellectuele eigendomsrechten, zoals het gebruik van de logo’s van de verkoper.

Het gevolg hiervan was dat partijen in een discussie verwikkeld raakten waarbij de koper van mening was dat hij recht had op het gebruik van de logo’s van de verkoper en aldus geen inbreuk maakte op de intellectuele eigendomsrechten. De verkoper daarentegen stelde dat de koper inbreuk maakte op haar intellectuele eigendomsrechten, omdat zij de koper geen toestemming heeft gegeven het logo te gebruiken. De verkoper ondervond schade doordat de koper zonder toestemming gebruik maakte van haar logo. Aangezien beide ondernemingen hetzelfde logo hanteerden, ontstond verwarring bij het publiek. Onduidelijk was met wie men zaken deed. Hierdoor liep de verkoper projecten mis en leed zij schade.

De kwestie is uiteindelijk voorgelegd aan de rechter.

De rechter oordeelde in zijn vonnis dat de verkoper een auteursrecht had op het logo en dat het de koper niet is toegestaan het logo van de verkoper te gebruiken. De koper diende het logo van de verkoper te verwijderen op al haar uitingen. Bovendien werd de koper geconfronteerd met een veroordeling in de proceskosten. Een voor de koper ongunstige uitspraak.

Gelet op bovenstaande is het voor ondernemers van belang om bij de koop of verkoop van een onderneming goed vast te leggen wat er gebeurt met de intellectuele eigendomsrechten, om onwenselijke discussies achteraf te voorkomen.

De vakgroep Intellectueel Eigendom & ICT van JPR Advocaten kan ondernemers adviseren en begeleiden bij het maken van afspraken over de intellectuele eigendomsrechten bij een bedrijfsovername om zo te voorkomen dat er achteraf onnodige en kostbare gerechtelijke procedures ontstaan, waardoor u als ondernemer wordt afgeleid van uw core business.


Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

Pascal Hulsegge is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen deze rechtsgebieden zijn: CAO-recht, medezeggenschap, individueel- en collectief ontslag en intellectueel eigendom. Pascal is sinds 2005 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: