Menu
JPR Advocaten

Hoe beschermt u innovatie?

Geschreven op 8 juli 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Hoe beschermt u innovatie?

(Dit artikel is gepubliceerd in Twentievisie, juni 2014)

Het beschermen van innovatie stimuleert creativiteit en toegang tot informatie. Zonder bescherming bestaat er immers geen prikkel om kennis te delen, vanwege het risico op het klakkeloos overnemen van deze kennis en het daardoor niet kunnen terugverdienen van gedane investeringen. Dit zijn redenen geweest om verschillende vormen van innovatie wettelijk te beschermen door daaraan een exclusief recht toe te kennen. Mr. Sandra Koloc, advocaat ondernemingsrecht bij JPR Advocaten en specialist op het gebied van intellectueel eigendom & ICT-recht noemt de belangrijkste vormen hieronder.

Het auteursrecht
Het auteursrecht biedt de maker het exclusieve recht zijn werken openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het beschermingsgebied van het auteursrecht is zeer divers. U kunt hierbij denken aan muziek, schilderijen of boeken, maar ook aan software of industriële vormgeving. Een werk is auteursrechtelijk beschermd wanneer het niet ontleend is aan een ander werk en er creatieve keuzes zijn gemaakt bij de totstandbrenging. Voor auteursrechtelijke bescherming van een werk is geen registratie vereist. Een auteursrecht ontstaat automatisch bij het scheppen van een werk dat aan de genoemde criteria voldoet.

Het modelrecht
Het modelrecht beschermt het uiterlijk van voorwerpen die op industriële of ambachtelijke wijze zijn vervaardigd. Voorbeelden hiervan zijn: verpakkingen, gebruiksartikelen en meubels. Modellen die alleen bestemd zijn als versiering en voor allerlei toepassingen bruikbaar zijn, komen niet voor bescherming in aanmerking. Het model moet dus altijd betrekking hebben op een bepaald voortbrengsel.
Men verkrijgt in beginsel slechts bescherming op grond van het modelrecht, wanneer het voorwerp als model is geregistreerd. Van belang is dat het model ten tijde van de registratie nog nieuw is, een eigen karakter heeft en niet ontleend is aan andere producten. Vanwege de nieuwheidseis is het van groot belang dat u eerst een modelregistratie verricht, voordat u met uw product de markt opgaat!

Het octrooirecht
Het octrooirecht beschermt technische uitvindingen die een nieuwe en inventieve oplossing bieden voor een probleem. Van belang is dat de uitvinding voldoende concreet en niet slechts een gedachte is. De uitvinding moet uitvoerbaar en herhaalbaar zijn. Een uitvinding wordt pas beschermd, zodra deze als octrooi is geregistreerd. Een uitvinding komt alleen voor registratie in aanmerking, wanneer deze nieuw en inventief is. De uitvinding mag dus nog niet eerder openbaar zijn gemaakt; noch door degene die de bescherming inroept, noch door anderen die een soortgelijke uitvinding hebben gedaan. Inventief wil zeggen: verassend en niet voor de hand liggend.

Geheime knowhow
Er bestaat geen specifiek wettelijk regime dat geheime knowhow, zoals formules, marketingconcepten of recepten beschermt. Om toch te voorkomen dat iemand zonder toestemming overgaat tot het gebruiken of openbaar maken van deze knowhow, worden vaak geheimhoudingsbedingen opgenomen in arbeidscontracten of overeenkomsten van opdracht of worden er specifieke geheimhoudingsovereenkomsten gesloten. Omdat innovatie (nog steeds) een speerpunt is binnen de Europese Unie, heeft de Commissie een voorstel ingediend ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Hierdoor wordt het uiteindelijk makkelijker om op te treden tegen diefstal of onrechtmatig gebruik van deze informatie. De verwachting is dat dit voorstel in de loop van 2014 zal worden aangenomen.

Klik hier voor de pdf-versie van het artikel.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: