Menu
JPR Advocaten

Flexibilisering bv-recht

Geschreven op 6 juli 2012  •  Auteur:
Flexibilisering bv-recht

Oprichting bv eenvoudiger en meer flexibiliteit en vrijheid bij inrichting bv.

Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en flexibilisering van diverse wetsartikelen over de besloten vennootschap aanvaard. Met deze wetgeving wordt het oprichten van een besloten vennootschap eenvoudiger. Het wetsvoorstel treedt op 1 oktober 2012 in werking. Achtergrond bij deze wetgeving is de behoefte aan een grotere inrichtingsvrijheid van ondernemingen en samenwerkingen tussen ondernemingen. Ook de concurrentie van andere, meer flexibele, Europese rechtsvormen heeft een rol gespeeld.

De belangrijkste wijzigingen zijn de navolgende.

Geplaatst kapitaal
Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,=, bedoeld als zekerheid voor schuldeisers, wordt afgeschaft. Ook is een bankverklaring (bij storting op aandelen in geld) of een accountantsverklaring (bij storting op aandelen in natura) is niet meer nodig.

Stemrecht en winstrecht aandelen
De nieuwe wetgeving maakt het voor ondernemingen met meerdere aandeelhouders mogelijk om de zeggenschap van de aandeelhouders aan te passen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo kunnen aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht worden uitgegeven.

Aansprakelijkheid bestuurder
Met het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder uitgebreid. Het nieuwe recht regelt dat de algemene vergadering van aandeelhouders de winstuitkering vaststelt, maar dat dit besluit geen gevolgen heeft zolang het bestuur het niet heeft goedgekeurd. Die goedkeuring mag alleen worden onthouden als het bestuur weet, of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de vennootschap na uitkering haar opeisbare schulden niet kan betalen. Wanneer achteraf blijkt, dat het bestuur ten onrechte goedkeuring heeft verleend, zijn de bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door die uitkering is ontstaan. Een aandeelhouder die een winstuitkering heeft ontvangen, moet deze terugbetalen voor zover hij wist of redelijkerwijs kon voorzien, dat de vennootschap na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer kon betalen.

Deze uitbreiding van aansprakelijkheid kan worden “omzeild”, door de bv om te zetten in een nv. Bij de nv bestaat die aansprakelijkheid namelijk niet.

Verplichtingen voor aandeelhouders
In het nieuwe bv-recht kunnen de statuten bepalen dat aan het aandeelhouderschap verplichtingen zijn verbonden tegenover de andere aandeelhouders, de vennootschap en derden. Ook kunnen de statuten verwijzen naar een aandeelhoudersovereenkomst die een aandeelhouder moet nakomen.

Een nieuwe aandeelhouder is pas gebonden aan de aandeelhoudersovereenkomst nadat hij daarbij als partij is toegetreden. Wel kunnen de statuten bepalen, dat bij niet nakoming van de statutaire verplichting het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht wordt opgeschort.

Oproepen algemene vergadering
De minimale termijn tussen het moment van oproepen van de algemene vergadering en het houden daarvan wordt verkort van vijftien naar acht dagen.

Geen verplichte blokkering meer
Volgens het huidige bv-recht moeten de statuten een blokkeringsregeling bevatten. In statuten van thans bestaande besloten vennootschappen is ofwel een goedkeuringsregeling opgenomen (hetgeen betekent dat voor de overdracht van aandelen voorafgaande goedkeuring van een in de statuten genoemd orgaan nodig) ofwel een aanbiedingsplicht (hetgeen betekent dat de aandelen eerst aan andere aandeelhouders moeten worden aangeboden). In de nieuwe wettelijke regeling blijft het nog steeds mogelijk om een statutaire blokkeringsregeling op te nemen, maar vereist is het niet meer.

Overgangsrecht
Tot zover enkele belangrijke wijzigingen. De wijzigingen gelden direct per de datum van inwerkingtreding. Omdat het merendeel van de wijzigingen optioneel is, bestaat daarvoor geen verplichting tot wijziging van uw huidige statuten.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voorgestane flexibiliteit en vrijheid, is een statutenwijziging noodzakelijk. Omdat statuten meestal niet op zichzelf staan en vaak samenhangen met afspraken tussen aandeelhouders of met financiers, is het inwinnen van deskundig advies verstandig.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: