Menu
JPR Advocaten

Elektronisch contracteren

Geschreven op 12 april 2013  •  Auteur:
Elektronisch contracteren

Het lijkt zo eenvoudig: uw producten verkopen via het internet. De koper vinkt aan wat hij wenst te bestellen, geeft zijn adresgegevens op en betaalt vervolgens via Ideal. Voor de verkoop via het internet gelden echter specifieke regels, waaraan u zich als internet-ondernemer moet houden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de koop achteraf kan worden ontbonden door de koper.

Als internetondernemer heeft u een informatieverplichting naar de consument. Op uw website moet in ieder geval de volgende informatie (duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig) vooraf worden verstrekt:

 • de naam, rechtspositie en rechtsvorm van uw onderneming;
 • het adres waar uw onderneming is gevestigd en het correspondentieadres, zodat de bezoekers van de website u snel kunnen bereiken en rechtstreeks met u kunnen communiceren, eventueel via e-mail;
 • uw KvK nummer;
 • uw belastingnummer;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor vereist zijn;
 • dat de overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, zal worden gearchiveerd en dat de voorwaarden van de overeenkomst per e-mail aan de klant zullen worden toegezonden;
 • de wijze waarop de klant eventuele niet gewenste handelingen of verzoeken kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de eventuele gedragscodes waaraan uw onderneming zich eventueel heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de klant langs elektronische weg te raadplegen zijn.
 • de belangrijkste kenmerken van het product;
 • de prijs, inclusief alle belastingen, van het product;
 • indien van toepassing: de kosten van aflevering;
 • de betaaltermijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de koopovereenkomst (waaronder de levertermijn);
 • de termijn waarbinnen de geplaatste bestelling kan worden ingetrokken, voordat deze is aanvaard;
 • de termijn waarbinnen de bestelling al dan niet wordt aanvaard;
 • de bedenktermijn (van zeven dagen - binnenkort wordt dit wettelijk gewijzigd naar veertien dagen!) geldend vanaf het moment van aflevering), tenzij het gaat om klantspecifieke producten, bederfelijke producten of bijv. cd’s of tijdschriften;
 • de wijze waarop en aan welk adres klachten kunnen worden ingediend;
 • gegevens omtrent de garantie;
 • indien van toepassing: informatie over de garantie en de in het kader van de koop aangeboden diensten.

Deze informatie dient op een logische plek op de website en in het elektronische bestelformulier te worden geplaatst. Bij het doen van de bestelling moet de klant in de gelegenheid worden gesteld deze, voordat het bestelformulier wordt verzonden, nogmaals te controleren. Dit om te voorkomen dat de klant ongewild een (onjuiste) bestelling plaatst.

Het is zinvol om, zodra een klant een bestelling heeft geplaatst, deze bestelling direct (automatisch) per e-mail te bevestigen. Wanneer de bestelling niet direct door uw onderneming wordt aanvaard, dan raden wij u aan in deze e-mail aan te geven binnen welke termijn de klant verneemt of zijn bestelling al dan niet wordt aanvaard. Dit moet een redelijke termijn zijn. Bij de aanvaarding dient (bij voorkeur in een PDF bestand) nogmaals de informatie te worden opgenomen zoals hierboven bedoeld onder a. t/m d. en j. t/m t.

Mocht u gebruik maken van algemene voorwaarden, dan is het van belang dat uw klanten, voordat zij een bestelling plaatsen, de algemene voorwaarden kunnen inzien en deze ook accepteren. Zend deze ook mee bij de ontvangstbevestiging/aanvaarding van de bestelling (eveneens bij voorkeur als PDF bestand).

Zoals u ziet, worden er nogal wat eisen aan een (rechtsgeldige) verkoop via het internet gesteld. Het niet voldoen aan deze eisen, kan ertoe leiden dat de overeenkomst door de consument kan worden vernietigd of ontbonden. Denkt u er tot slot nog aan dat uw website, ongeacht of via uw website producten worden verkocht, dient te voldoen aan de cookiewetgeving? De artikelen die wij hierover hebben gepubliceerd vindt u hier en hier.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: