Menu
JPR Advocaten

De nieuwe E-Commerce regels zijn een feit!

Geschreven op 23 april 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
De nieuwe E-Commerce regels zijn een feit!

Vanaf 13 juni 2014 treedt de nieuwe consumentenrichtlijn in werking. Deze nieuwe richtlijn geldt voor – onder meer, maar niet alleen – internetverkoop en schept duidelijke maar ook scherpere regels voor ondernemers. Waar moet u als ondernemer vanaf 13 juni 2014 aan voldoen?

Informatieplicht
Als ondernemer dient u algemene informatie over uw webonderneming, uw producten en diensten gemakkelijk en permanent beschikbaar te hebben op uw website. Onder algemene informatie wordt onder andere verstaan: identiteitsgegevens, adresgegevens, prijsgegevens, informatie over de betaalwijzen, kenmerken van de aangeboden producten, duur en opzeggingsmogelijkheden van de overeenkomst, garanties, gedragscodes, kosten van verzending en terugzending, informatie over klachten- en geschillen beslechtingsprocedures en informatie over wettelijke rechten van de consument zoals ontbinding van de overeenkomst. Onze vakgroep schreef hier al eerder een artikel over, dat u hier kunt raadplegen.

De hiervoor genoemde informatie moet op een in het oog springende manier geplaatst worden op de website, opdat de informatie voor de consument alvorens hij overgaat tot het bestellen van de producten of diensten duidelijk is.

Daarnaast moet de informatie via een duurzame gegevensdrager (email, papier, usb-stick, dvd, cd-rom, geheugenkaart of harde schrijf) aan de consument worden verschaft, zodat de consument de informatie ook in de toekomst nog gemakkelijk kan raadplegen.

Tot slot moet de ondernemer een bevestiging van de gesloten overeenkomst aan de consument verstrekken.

Aanvullende prestaties of diensten
Het is de ondernemer niet langer toegestaan om de consument zonder ondubbelzinnige instemming te laten betalen voor aanvullende prestaties. Uit de toelichting op de richtlijn volgt dat hierbij gedacht kan worden aan het online boeken van een bus ticket, waarbij ook – tegen betaling – een aanvullende maaltijdservice aan de consument wordt aangeboden en waar alvast het hokje, waarmee de maaltijdservice wordt geaccepteerd, is aangevinkt. De consument is vanaf 13 juni 2014 alleen gehouden voor aanvullende diensten te betalen als hij hiermee ondubbelzinnig instemt door bijvoorbeeld het intypen van de woorden “ik ga ermee akkoord” of een andere wijze waaruit de wil van de consument ondubbelzinnig blijkt. Ook een knop die of een hokje dat de consument apart moet aanvinken is voldoende uitdrukkelijk.

Handelen in strijd met deze bepaling, heeft als gevolg dat de consument niet gebonden is en recht heeft op terugbetaling.

Betaling
Het moet de consument direct duidelijk zijn bij het plaatsen van de bestelling, dat het drukken op de (bestel)knop een betalingsverplichting inhoudt jegens de ondernemer.

Ook mag de ondernemer vanaf 13 juni 2014 niet méér kosten in rekening brengen dan de extra kosten die hij zelf dient te maken indien de consument gebruik maakt van bepaalde betaalmiddelen zoals Ideal, Paypal of creditcard. De ondernemer moet de consument bovendien verantwoording afleggen terzake deze kosten. Doet de ondernemer dat niet dan kan de consument het teveel betaalde terugvorderen.

Herroepingsrecht
Vanaf 13 juni 2014 krijgt de consument 14 kalenderdagen bedenktijd (dit is nu nog 7 dagen) om de online koop ongedaan te maken. Daarbij dient de ondernemer de consument uitdrukkelijk te informeren over zijn recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien geen informatie over het ontbindingsrecht is verstrekt aan de consument, dan zal de consument een veel langere tijd krijgen de koop te herroepen, namelijk tot 1 jaar (dit is nu nog 3 maanden).

Verder mogen er in beginsel geen kosten verbonden zijn aan de uitoefening van het recht op ontbinding. De gedachte is dat de consument er anders van wordt weerhouden het ontbindingsrecht uit te oefenen.

Uiteraard bestaan er uitzonderingen op het herroepingsrecht van de consument. Zo geldt voor op maat gemaakte producten, bederfelijke waar, verzegelde audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken géén herroepingsrecht. Volgens de toelichting is de reikwijdte van de uitzondering voor kranten en tijdschriften aanzienlijk teruggebracht: losse kranten of tijdschriften zijn weliswaar uitgezonderd van het ontbindingsrecht, maar dat geldt niet voor abonnementen. Dat betekent volgens de toelichting dat op een via internet of telefoon (of op straat) gesloten krantenabonnement voortaan het herroepingsrecht geldt.

In voormelde uitzonderingssituaties dient de ondernemer de consument wel vooraf te melden dat de consument geen herroepingsrecht heeft of onder welke omstandigheden de consument zijn herroepingsrecht verliest.

De ondernemer dient in geval van herroeping onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen alle betalingen, inclusief leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht, aan de consument te vergoeden. De ondernemer mag wel wachten met terugbetaling, tot hij het product heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond het product geretourneerd te hebben.

De kosten voor terugzending komen in beginsel voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mee te delen dat de consument deze kosten moet dragen. Verzuimt de ondernemer om aan deze informatieplicht te voldoen, dan is de consument volgens de toelichting de rechtstreekse kosten van terugzending niet verschuldigd en kunnen deze worden teruggevorderd.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
De ACM zal de richtlijn gaan handhaven. De verwachting is dat de ACM actief zal gaan optreden. In het geval de ondernemer de richtlijn niet naleeft, kan de ACM de ondernemer boetes opleggen. Het is aldus raadzaam tijdig aan de slag te gaan met de nieuwe E-Commerce regels.

Wat te doen vóór 13 juni 2014
Indien u een webwinkel heeft, dan zult u mogelijk tekstuele, technologische en procesmatige aanpassingen moeten doen aan uw website om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe E-Commerce regels. De leden van de vakgroep IE&ICT zijn graag bereid samen met u te bekijken of uw website voldoet aan de nieuwe E-Commerce regels.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: