Menu
JPR Advocaten

De Flexibele BV binnenkort een feit

Geschreven op 5 september 2012  •  Auteur: Tian Herstel
De Flexibele BV binnenkort een feit

(Dit artikel is opgenomen in het magazine ‘Kijk op Oost Nederland’ van mei/juni 2012.)

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging bv-recht als hamerstuk goedgekeurd. Naar het zich laat aanzien zal de wetgeving omtrent de flex-bv, zoals de nieuwe wetgeving in de volksmond is gaan heten, op 1 oktober 2012 in werking treden. Dat is ruim 40 jaar na de invoering van de besloten vennootschap als rechtsvorm. Reeds eerder schreef ik op deze plaats over de plannen voor de invoering van een flex-bv. Nu invoering dan toch daadwerkelijk lijkt te gaan gebeuren, is het goed om toch nog even de hoogtepunten de revue te laten passeren.

“Een belangrijk aspect van de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht is dat vennootschappen beter op maat gesneden kunnen worden naar de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders. Dit geeft de voor economische bedrijvigheid zo gewenste vrijheid. Nederland is gebaat bij toename van de economische activiteit, die niet onnodig gehinderd wordt door regels voor de oprichting en de inrichting van besloten vennootschappen waarin die activiteiten plaatsvinden. Daar is dit wetsvoorstel voor bedoeld.” Aldus de (demissionair) minister van Justitie en Veiligheid in de Nadere Memorie van Antwoord voorafgaand aan de behandeling in de Eerste Kamer.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het vervallen van het minimumkapitaal en het vereenvoudigen van de wijze van besluitvorming. Met name het afschaffen van het minimumkapitaal heeft de gemoederen in de afgelopen periode behoorlijk bezig gehouden. Immers, dat minimumkapitaal zou de garantie moeten bieden aan crediteuren van de vennootschap dat zij hun vorderingen kunnen verhalen. In de huidige wetgeving riskeren oprichter en aandeelhouder aansprakelijkheid indien en zolang het minimumkapitaal niet is gestort. In de praktijk bleek dat niet een afdoende maatregel, alleen al omdat het bedrag van het minimumkapitaal (€ 18.000) doorgaans in geen verhouding staat tot de verplichtingen van een onderneming. In de nieuwe regeling is dus de eis van de storting van het minimumkapitaal komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een regeling gekomen die er vanuit gaat dat een uitkering aan een aandeelhouder moet worden gerechtvaardigd door de financiële stand van zaken binnen de onderneming. Er mag niet meer worden uitgekeerd dan hetgeen de vennootschap aan middelen heeft die het bedrag dat aan eigen vermogen en reserves op grond van de statuten of de wet moet worden aangehouden. Dit moet worden vastgesteld aan de hand van de laatst vastgestelde jaarrekening. Dat is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige regeling. Belangrijke verandering is dat het bestuur met de uitkering zal moeten instemmen. Doet het bestuur dat niet, dan heeft de uitkering geen werking. Doet het bestuur dat wel, terwijl het bestuur kan voorzien dat een uitkering tot gevolg heeft dat de vennootschap niet aan haar opeisbare verplichtingen zal kunnen blijven voldoen, dat is het bestuur voor de gevolgen van deze uitkering aansprakelijk. Het bestuur krijgt hier dus een belangrijke functie bij het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders. Bovendien zal de aandeelhouder (of degene die de uitkering ontving) gehouden kunnen worden om de ontvangen gelden terug te betalen.

Met name dit laatste aspect maakt de afweging om een uitkering te doen actueler dan thans het geval is. Ondanks het feit dat de toelaatbaarheid in beginsel wordt gekoppeld aan de laatst vastgestelde jaarrekening, die dus absoluut niet de actuele situatie hoeft weer te geven, zal de actualiteit moeten doorklinken in de toestemming van de bestuurders. Zij zullen moeten beoordelen of de vennootschap een uitkering kan missen.

Verder is onderkend dat veel bv’s in feite éénmans-vennootschappen zijn. Met deze achtergrond zijn regelingen met betrekking tot besluitvorming aanmerkelijk vereenvoudigd. Het huidige recht heeft tot gevolg gehad dat de directeur-grootaandeelhouder veelvuldig met zichzelf diende te overleggen en de besluiten moest vastleggen.

De verschillende wijzigingen van het bv-recht zouden het leven van de vennootschappen beter moeten faciliteren. Er is voor gekozen om op onderdelen wijzigingen aan te passen. Van diverse kanten is in de loop der tijd geopperd om het gehele bv-recht te herzien. Hiervan is bewust afgezien om te voorkomen dat de rechtsontwikkeling die in de afgelopen 40 jaar heeft plaatsgevonden middels rechtspraak in één klap zijn waarde zou verliezen. Het is dus een wijziging en vereenvoudiging op onderdelen. De basis blijft aldus ongewijzigd.


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij. Vanuit die interesse heb ik mij gespecialiseerd in onder meer insolventie, reorganisaties, fusies en overnames van bedrijven.

De grootste uitdaging als advocaat zijn de faillissementen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan er een doorstart worden gemaakt? Na de aanstelling door de rechtbank sta je tijdelijk aan het roer van de onderneming. Jarenlang heeft de focus gelegen op een goede financiële afwikkeling van een faillissement, daarnaast speelt het maatschappelijke belang een steeds grotere rol. Onlangs ben ik aangetreden tot het dagelijks bestuur van JPR en lever ik met veel plezier een bijdrage aan de ambities van onze juridische specialisten.”

Over Tian

Tian is sinds 1997 actief als advocaat en werkzaam bij JPR Advocaten vanaf 2000. In 2008 is hij partner geworden en in 2018 toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur. Tian is uiterst gedreven en streeft er te allen tijde naar ondernemers te ondersteunen op het juridische vlak. Hij werkt 'to the point' en resultaatgericht.
Tevens is Tian bestuurslid van de Coöperatie Noaberkrediet; een netwerk dat is opgezet in de crisistijd om ondernemers te helpen. Hij houdt zich graag bezig met dit soort initiatieven. Zo weet hij wat er speelt in de regio en levert hij een bijdrage aan het ondernemerschap.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: